Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Văn 9] Đề thi HK1 giúp với!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi nam1910, 26 Tháng mười một 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,273

 1. nam1910

  nam1910 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Các anh chị, mod giúp em mấy đề văn này với. Năm nay phòng cho đề khó quá (Quận 1, TP.HCM).
  1/ Em haõy vaøo vai Nguyeãn Hueä hoaëc moät nghóa quaân Taây Sôn keå laïi söï vieäc ñaùnh ñoàn Haø Hoài vaø Ngoïc Hoài trong taùc phaåm Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí.
  2/ Em keå moät caâu chuyeän vôùi chuû ñeà:”Nhöõng ngöôøi khoâng chòu thua soá phaän.” (ngöôøi thöïc vieäc thöïc).
  3/
  Baày chim eùn seõ bay veà
  Coù ngöôøi baûo raèng chim seû laø chim thaønh phoá vì chuùng coù theå soáng cuøng vôùi con ngöôøi trong khoâng gian oàn aøo, naùo nhieät. Nhöng söï sinh toàn cuûa chim seû ôû thaønh phoá coù veû cuõng khoâng deã daøng gì.
  Chuùng phaûi choïn nhöõng maùi nhaø, nhöõng sôïi daây ñieän giaêng ngang, nhöõng con ñöôøng, nhöõng boùng caây vaø coâng vieân ñeå truù nguï vaø ñeå kieám mieáng aên, nhöõng con chim seû seõ luoân soáng trong sôï haõi. Noãi sôï haõi thöôøng tröïc aáy khieán chuùng luoân traùnh boùng ngöôøi duø ñang soáng chuùng vôùi con ngöôøi.
  ÔÛ caùc nhaø haøng ñaëc saûn coù moùn thöïc khaùch thích, ñoù laø moùn chim seû roâti. Muoán coù moät dóa chim seû ro6ti ngon mieäng aáy, ngöôøi ta phaûi laøm thòt caû chuïc con hay hôn theá nöõa vì chim seû coù bao nhieâu thòt ñaâu! Ñeå baét ñöôïc chim seû, phöông phaùp thöôøng aùp duïng laø ñaët baãy. Toâi töøng nhìn thaáy caûnh chim seû bò ñaët baãy, môùi töøng ñaøn ríu rít chuyeàn caønh, thoaùng choác ñaõ trôû thaønh mieáng moài. Coù nhöõng con chim seû thoaùt khoûi baãy, chuùng chuyeàn caønh ngô ngaùc khoâng hieåu vì sao maø mình bò saùt haïi, vôï choàng con caùi phuùt choác lìa baày.
  Chuùng khoâng coù moät vuõ khí naøo ñeå choáng laïi con ngöôøi, chæ coù caùch laø chuùng khoâng ñuøa giôõn treân caây, chuùng khoâng ríu rít taïo aâm thanh vui treân phoá ñeå loøng ngöôøi giaûm ñi bao nhieâu noãi buoàn phieàn. Vaø vì theá, coù nhöõng buoåi saùng, baày chim seõ khoâng veà thaønh phoá. Chuùng sôï con phoá roän raøng kia coù nhöõng noãi hieåm nguy rình raäp. Chuùng boû phoá ñi.
  *Töø ñoaïn trích trong baøi taïp buùt treân, em haõy töôûng töôïng ñöôïc nghe moät con chim seû keå caâu chuyeän veà cuoäc soáng cuûa mình (duøng ngoâi keå thöù nhaát, ñoùng vai laø con chim seû vaø keå laïi).
  Em lỡ đánh câu hỏi trong Word vì nó dài nên dán vào đây nó bị lỗi, anh chị chịu khó copy nó vào Word rồi chuyển định dạng unikey sang VNI Windows và font chử Word thành VNI Times nhé (nếu cần).
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 27 Tháng mười một 2011