Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Tiếng Anh]- Một số mẫu chuyển đổi câu cơ bản

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi tieulongcongchua, 17 Tháng ba 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 27,396

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  DẠNG 1 : ChUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )

  Dạng này có các mẫu sau đây , công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví dụ trong đó có các chổ tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.

  1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )
  =>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )
  Mẫu này có dạng :
  Đây là lần đầu tiên ... làm chuyện đó
  => ...chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
  The first time : lần đầu tiên
  Never ...before : chưa bao giờ trước đây

  2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm )
  => I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )
  Mẫu này có dạng :
  ...bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian
  => .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian
  Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

  3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV )
  => I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV )
  Mẫu này có dạng :
  Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ....
  => ..không làm chuyện đó từ khi ....
  Last : lần cuối
  Since : từ khi

  4. The last time she went out with him was two years ago.(lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm )
  => She hasn't gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )
  Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi


  5. It's ten years since I last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối )
  => I haven't met him for ten years . ( tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi )
  Mẫu này có dạng :
  Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối
  => ..không làm việc đó được + khoảng thời gian


  6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?
  => How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )
  Mẫu này có dạng :
  when : thì dùng quá khứ đơn
  How long : thì dùng hiện tại hoàn thành
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 18 Tháng ba 2009

 2. DẠNG 2 : BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA : ENOUGH , TOO....TO , SO....THAT , SUCH....THAT

  Trước khi đi cụ thể vào cách biến đổi các bạn cũng nên ôn lại công thức của 4 cấu trúc trên:

  TOO...TO (quá....đến nỗi không thể….)


  He is too young to go to school (nó quá trẻ đến nổi không thể đi học được )
  The exercise is too difficult for me to do.(bài tập quá khó đến nổi tôi không thể nào làm được )
  CÔNG THỨC : ________________________________
  [TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.]
  --------------------------------
  3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG TOO...TO
  Cũng giống như enough, too...to có các nguyên tắc sau
  -1)Nguyên tắc thứ nhất :
  Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely... thì phải bỏ.
  - 2) Nguyên tắc thứ hai:
  Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
  3) Nguyên tắc thứ ba:
  Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau

  ex:
  He is so weak .He can't run.
  -> He is too weak to run.
  The coffee was very hot .I could drink it.
  -> The coffee was too hot for me to drink.
  ( Bỏ it vì it cũng đồng nghĩa với coffee )


  ENOUGH
  (đủ)
  Enough có hai công thức cơ bản :
  1) adj/adv + enough (for sb) to inf

  2) enough + N (for sb ) to inf
  Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa 2 công thức này là : tính từ ,trạng từ thì đứng trước enough còn danh từ thì đứng sau enough
  ex:
  he is strong enough to lift the box.(anh ta đủ khỏe để nhấc cái hộp)
  strong là tính từ nên đứng trước enough
  He doesn't drive carefully enough to pass the driving test
  carefully là trạng từ nên đứng trước enough
  I don't have enough money to buy a car.(tôi không có đủ tiền để mua xe hơi)
  Money là danh từ nên đứng sau enough
  *Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không có phần (for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb
  ex:
  I study well enough to pass the exam.(tôi học giỏi đủ để thi đậu)
  trong câu này người thực hiện hành động study là tôi và người pass the exam (thi đậu) cũng là tôi nên không có phần for sb .

  The exercise is not easy for me to do.(bài tập không đủ dễ để tôi có thể làm được )
  Chủ từ của is not easy là the exercise ,trong khi đối tượng thực hiện hành động do là tôi không giống nhau nên phải có phần for me
  *Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu nghầm ,không viết ra
  ex:
  The exercise is not easy for me to do it.(sai)
  The exercise is not easy for me to do.(đúng)
  Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra.

  Tóm lại các bạn cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây
  3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG ENOUGH:

  1)Nguyên tắc thứ nhất:
  Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely... Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ.
  He is very intelligent.He can do it.
  ->He is very intelligent enough to do it (sai)
  ->He is intelligent enough to do it.(đúng)
  He has a lot of money .He can buy a car.
  ->He has enough a lot of money to buy a car.(sai)
  ->He has enough money to buy a car.(đúng)
  2) Nguyên tắc thứ hai:
  Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
  ex:
  Tom is strong. He can lift the box.
  ->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai)
  ->Tom is strong enough to lift the box.(đúng)
  The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.
  ->The weather is fine enough to go to school.(sai)
  ->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng)
  Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.
  ex:
  The sun is not warm .We can't live on it.
  ->The sun is not warm enough to live on.(we ở đây chỉ chung chung, mọi người)
  3)Nguyên tắc thứ ba:
  Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
  ex:
  The water is quite warm .I can drink it.
  ->The water is warm enough for me to drink it.(sai)
  ->The water is warm enough for me to drink .(đúng)


  SO ...THAT (QUÁ ....ĐẾN NỖI )

  CÔNG THỨC :
  SO + ADJ/ADV + THAT + clause
  - Cách nối câu dùng so...that
  + Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite...thì bỏ
  + Nếu có a lot of ,lots of thì phải đổi thành much,many
  + Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề

  ex:
  He is very strong .He can lift the box.
  -> He is so strong that he can lift the box.
  He ate a lot of food. He became ill.
  -> He ate so much food that he became ill.
  He bought lots of books .He didn't know where to put them.
  ->He bought so many books that he didn't know where to put them.

  SUCH...THAT(quá... đến nỗi… )
  Công thức :
  SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause
  -Cách nối câu dùng such..that
  + Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite...thì bỏ
  + Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)
  + Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ .
  ex:
  He is a very lazy boy. No one likes him.
  ->He is such a lazy boy that no one likes him.
  The coffee is too hot .I can't drink it.
  Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào, coffee không đếm được nên không dùng a/an.
  ->It is such hot coffee that I can't drink it.
  Her voice is very soft .Everyone likes her.
  ->She has such a soft voice that everyone likes her.
  + Nếu trước danh từ có much, many thì phải đổi thành a lot of.
  ex:
  He bought many books. He didn't know where to put them.
  -> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 17 Tháng ba 2009

 3. CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH :

  1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT :
  N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE
  => ĐẠI TỪ + BE ......

  Cách làm :
  Thêm such ( a,an) đem tính từ xuống ,đem danh từ xuống ,từ that trở đi viết lại hết

  => ĐẠI TỪ + BE SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE

  The book is so interesting that I have read it many times.
  It is .....
  => It is such an interesting book that I have read it many times.

  Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an

  2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :

  Đề có dạng :
  S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE

  => S + BE + TOO....
  Cách làm :
  Thêm tính từ vào , bỏ can't ,couldn't lấy từ động từ trở đi
  Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb
  Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi
  => S + BE + TOO + adj +( FOR SB ) TO INF ...
  The water is so hot that I can't drink it.
  => The water is too.....
  => The water is too hot for me to drink.

  - Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là việc quên thêm túc từ vào và chia sai thì


  3) ĐỔI TỪ TOO...TO .. SANG ENOUGH :


  Đề thường có dạng :
  S + BE + TOO + ADJ + TO INF......
  => S + BE NOT .....
  Cách làm :
  - Dùng tính từ phản nghĩa + enough
  - Viết lại hết phần sau

  4) ĐỔI TỪ Although / though => despite / in spite of

  Nguyên tắc chung cần nhớ là :
  Although/ though + mệnh đề
  Despite / in spite of + cụm từ
  Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:

  1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
  - Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
  Although Tom got up late, he got to school on time.
  => Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

  2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
  - Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be
  Although the rain is heavy,.......
  => Despite / in spite of the heavy rain, ......

  3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
  - Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
  Although He was sick,........
  => Despite / in spite of his sickness,.......

  4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
  - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
  Although He behaved impolitely,.....
  => Despite / in spite of his impolite behavior ,.........

  5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ
  - Thì bỏ there be
  Although there was an accident ,.....
  => Despite / in spite of an accident,......

  5) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA SO SÁNH HƠN / BẰNG / NHẤT

  Để làm được phần này các bạn phải nắm vững công thức của các dạng so sánh tính từ /trạng từ.
  Các dạng đề thường cho là :

  1) A hơn B ==== > B không bằng A
  Nguyên tắc :
  Nếu đề cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định

  ví dụ :
  Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary
  Mary is.....
  => Mary is not tall as Tom : Mary không cao bằng Tom

  2) không ai ... bằng A ==== > A là ...nhất
  Nguyên tắc :
  So sánh bằng => so sánh nhất
  ví dụ :
  No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bằng Tom
  => Tom is .....
  => Tom is the tallest in the class. Tom cao nhất lớp
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 27 Tháng ba 2009

 4. ĐÂY LÀ MỘT SỐ CẤU TRÚC MÌNH TỔNG HỢP ĐƯỢC NHÉ! :)

  1. S + be + adj + N = S + V + adv

  2. S + V + adv = S + V + with + N

  3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

  4. S + be + adj = What + a + adj + N!

  5. S + V + adv = How + adj + S + be

  6. S + V + adv = How + adv + S + V!

  7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

  8. S + V = S + be + ed-adj

  9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

  10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

  11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

  12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

  15. Because + clause = Because of + noun/gerund

  16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund

  17. Although + clause = Despite + Nound/gerund

  18. S + V + N = S + be + adj

  19. S + be + adj = S + V + O

  20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

  21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

  22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

  23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

  24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...

  25. S + prefer = S + would rather + V

  26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

  27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

  28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

  29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII

  30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth
   
 5. bichou_nt

  bichou_nt Guest


  [tiếng anh] góp ý

  cảm ơn bạn nhiều nhé nhưng bạn làm ơn cho ví du giùm chứ đọc ko mình thấy hơi...khó hiểu. cảm ơn! ^^
   
 6. thuong0504

  thuong0504 Guest


  1. S + be + a/an/the + adj + N = S + V + adv

  She is a beautiful singer

  She sings beautifully


  2. S + V + adv = S + V + with + N

  She sings with her beautiful voice

  3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

  I remember to close the door when going out

  I don't forget to close the door when going out


  4. S + be + adj = What + a + adj + N!

  What a beautiful singer!

  5. S + V + adv = How + adj + S + be

  How beautiful she is!

  6. S + V + adv = How + adv + S + V!

  How beautifully she sings!


  7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

  The book is interesting

  She is interested in this book


  8. S + V = S + be + ed-adj

  She is bored

  9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

  It takes/took me about 2 hour to finish my homework

  10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

  She is too young to drive car

  She is so young that she can't drive car

  11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

  She sings too badly to win the contest

  She sings so badly that she can't win the contest


  12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  She is so lovely that he loves her

  She is not old enough to drive car  14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

  She doesn't sing well enough to take part in this contest

  15. Because + clause = Because of + noun/gerund

  Because i love him, I can do everything for him

  Because of loving him, i can do everything for him


  16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund

  Although she is lovely, people hate her

  In spite of being lovely, she is hated
   
 7. thuong0504

  thuong0504 Guest


  17. Although + clause = Despite + Nound/gerund

  Tương tự 16

  20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

  She is accustomed to/is used to/ going camping

  22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

  This is the first time I have ever seen this film

  25. S + prefer = S + would rather + V

  She prefers film to cartoon

  She would rather film than cartoon


  26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

  I find it useful to learn English

  27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

  It's my duty to teach her how to do this