Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

CHo em xin: Phân tích khổ thơ đầu của bài vội vàng

Thảo luận trong 'Vội vàng (Xuân Diệu)' bắt đầu bởi tbhq, 14 Tháng năm 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 20,148

 1. tbhq

  tbhq Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Bạn nào có đề "Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ vội vàng" cho mình xin nhé
  Thanks
   

 2. khổ 1 bài thơ Vội vàng

  “Toâi muoán taét naéng ñi
  Cho maøu ñöøng nhaït maát
  Toâi muoán buoäc gioù laïi
  Cho höông ñöøng bay ñi.”
  Môû ñaàu baøi thô, Xuaân Dieäu ñaõ theå hieän moät öôùc muoán kì laï ñoù laø thay ñoåi töï nhieân, naém giöõ quyeàn löïc taïo hoaù. OÂng muoán “ taét naéng”cho maøu naéng khoâng bò phai nhaït , muoán “buoäc gío”
  Cho höông ñöøng bay ñi. Ñoù laø moät khao khaùt vieãn voâng, phi thöïc teá? Laøm sao con ngöôøi beù nhoû coù theå tranh quyeàn cuûa taïo hoaù? Baèng vieäc söû duïng caùc ñoäng töø maïnh nhö: taét, buoäc Xuaân Dieäu ñaõ laøm noåi baät ñöôïc öôùc muoán kì laï cuûa mình trong maét ngöôøi ñoïc. Moät öôùc muoán taùo baïo, phi thöïc teá vaø coù phaàn ñieân roà.
  Nhöng khoâng ñeå ngöôøi ñoïc phaûi thaéc maéc laâu hôn, ngay ôû khoå sau, Xuaân Dieïu nhanh choùng lyù giaûi vì sao mình muoán ñoaït quyeàn taïo hoùa ñeå ngöng ñoïng thôøi gian.
  “ Cuûa ong böôùm naøy ñaây tuaàn thaùng maät
  Naøy ñaây hoa cuûa ñoàng noäi xanh rì
  Naøy ñaây laù cuûa caønh tô phö phaát
  Cuûa yeán anh naøy ñaây khuùc tình si”
  Muøa xuaân thaät ñeïp trong maét ngöôøi thi só laõng maïn naøy. Bôûi muøa xuaân nhö moïtt böùc tranh thieân nhieân sinh ñoäng vaø töôi ñeïp. Ôû böùc tranh ñoù coù baày ong böôùm raäp rôøn bay löôïn, coù “hoa cuûa ñoàng noäi xanh rì”, coù” laù cuûa caønh tô” môùi baét ñaàu ñaâm choài naûy loäc, vaø coù caû baûn tình ca cuûa baày yeán anh…Muøa xuaân laø muøa coû caây hoài sinh caêng ñaày nhöïa soáng sau moät muøa ñoâng giaù laïnh, laø muøa giao hoaø cuûa vaïn vaät, muøa xuaân khoâng nhöõng ñeïp maø coøn ñaày söùc soáng. Baéng caùch söû duïng dieäp töø “ naøy ñaây” cuøng haøng loaït hình aûnh mieâu taû khung caûnh muøa xuaân, taùc giaûmieâu taû veû ñeïp muøa xuaân cuûa ñaáùt trôøi laø khoâng theå keå heát, söï phong phuù, höõu tình cuûa muøa xuaân laø voâ taän. Ñoàng thôøi Xuaân Dieäu cuõng bieán muøa xuaân ñoù thaønh moät moùn aên tinh thaàn voâ cuøng boå döôõng vaø quyù giaù.
  Muøa xuaân ñeïp laø theá nhöng ñoù chöa phaûi laø taát caû nhöõng gì muøa xuaân mang laïi. Khoâng nhöõng laø muøa cuûa söï soáng, muøa cuûa söï giao hoaø vaïn vaät, maø muøa xuaân coøn laø muøa cuûa tình yeâu.
  “ Vaø naøy ñaây aùnh saùng chôùp haøng mi
  Moãi buoåi sôùm thaàn vui haèng goõ cöûa
  Thaùng gieâng ngon nhö moät caëp moâi gaàn”
  Trong vaên hoïc töø tröôùc ñeán giôø, khi mieâu taû veû ñeïp cuûa baát kf vaät gì, thoâng thöôøng ñöôïc ñem so saùnh vôùi thieân nhieân, laáy thieân nhieân laøm thöôùc ño cho moïi caùi ñeïp. Ñoù cuùng chính laø taùc phong chung cuûa caùc nhaø vaên ñöông ñaïi. Deã thaáy trong “Truyeän Kieàu” khi mieâu taû veû ñeïp cuùa Thuyù Vaân, Nguyeãn Du ñaõ so saùnh Thuyù Vaân vôùi thieân nhieân ñeå töø ñoù laøm baät leân veû ñeïp phuùc haäu, hieàn laønh cuaû naøng:
  “ Vaân xem trang troïng khaùc vôøi
  Khuoân traêng ñaày ñaën, neùt ngaøi nôû nang
  Hoa cöôøi ngoïc thoát ñoan trang
  Maây thua nöôùc toùc, tuyeát nhöôøng maøu da”
  Nhöng vôùi Xuaân Dieäu thì khaùc, oâng khoâng duùng thieân nhieân laøm chuaån möïc ñaùnh giaù caùi ñeïp maø laïi duøng con ngöôøi ñeå laøm thöôùc ño cho veû ñeïp ñoù. Ñeå mieâu taû veû ñeïp cuûa muøa xuaân, taùc giaû ñaõ ví muøa xuaân ñeïp quyeán ruõ laï luøng nhö haøng mi cuûa coâ gaùi. Duøng moät boä phaän cuûa con ngöôøi ñeå noùi leân veû ñeïp cuûa thieân nhieân laø moä caùch so saùnh maø töø tröôùc ñeán nay chöa töøng coù ai thöû qua, ñaây coù leõ laø söï môùi laï trong vaên thô cuûa Xuaân Dieäu. Chöa heát muøa xuaân nay coøn bieán hoaù thaønh nhieàu hình daïng khaùc nhau: khi thí maën maø, quyeán ruõ nhö ñoâi mi cuûa coâ gaùi, khi thì vui veû nhö moät oâng thaàn Vui, coø luùc laï noáng naøn töïa tình yeâu cuûa tuoåi treû. Bôûi vaäy neân môùi noùi muøa xuaân laø muøa cuûa tình yeâu thaät khoâng sai. Vôùi ngheä thuaät so saønh taøi tình vaø ñoäc ñaùo, cuøng nhòp thô troâi chaûy chaúng maáy choác Xuaân Dieäu ñaõ bieán muøa xuaân naøy thaønh moät thieân ñöôøng haïnh phuùc , traøn ñaày nieàm vui vaø söï soáng vaø ôû ñoù böôùc chan cuøng hoàn thô cuûa Xuaân Dieäu ñang tung taêng bay nhaûy, thaû mình daém chìm trong caùi khoaûi snaûg nôi thieân döôøng traàn gian naøy.
  Nhöng luùc sung söôùng nhaát cuõng laø luùc Xuaân Dieäu nhaän ra moät söï thaät phuõ phaøng ñoù laø: muøa xuaân ñeïp laø theá nhöng coù ai ñaûm baûo muøa xuaân seõ coøn maõi? Coù gì chaéc chöùn giaây phuùt naøy laøg vónh cöûu? Nhaän thöùc ñöôïc dieàu ñoù cuõng coù nghóa Xuaân Dieäu yù thöùc ñöôïc söï troâi chaûy cuûa thôøi gian, vaäy neân:
  “Toâi sung söôùng. Nhöng voäi vaøng moät nöûa
  Toâi khoâng chôø naéng haï môùi hoaøi xuaân.”
   
 3. toi0bix

  toi0bix Guest


  Bài trên bị lỗi font rồi bạn . Nếu bạn muốn đọc chắc phải copy ra word rồi chọn font .VnTime nhé :)
   

 4. Mọi người giúp mình viết bài văn phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ vội vàng của Xuân Diệu qua đó trình bày suy nghĩ về quan niệm sống của thanh niên hiện nay. Mình cảm ơn
   

 5. văn học lớp 11

  Mọi người giúp mình viết bài văn phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ vội vàng của Xuân Diệu qua đó trình bày suy nghĩ về quan niệm sống của thanh niên hiện nay. Mình cảm ơn