Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Cach phát âm và bài tập ứng dụng !

Thảo luận trong 'Ngữ âm' bắt đầu bởi dinhvietha25, 28 Tháng năm 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,294

 1. dinhvietha25

  dinhvietha25 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  v PRONUNCIATION OF NOUNS ENDING WITH -S / -ES:
  (Caùch phaùt aâm cuûa nhöõng danh töø taän cuøng laø -s / -es )
  Coù 3 caùch ñoïc:
  1. Ñoïc laø / iz / khi caùc töø soá ít taän cuøng baèng caùc aâm nhö:
  / s , z , d , ò , tò /
  Ex: glass ® glasses, class ® classes , box ® boxes
  blouse ® blouses , buzz ® buzzes
  orange ® oranges , fridge ® fridges
  dish ® dishes , brush ® brushes
  watch ® watches , church® churches . . .
  2. Ñoïc laø /s/ khi caùc töø soá ít taän cuøng baèng caùc aâm nhö:
  / k , f , p , t , q /
  Ex: book ® books, cook ® cooks, desk® desks, mechanic ® mechanics
  roof ® roofs , handkerchief ® handkerchiefs
  cup ® cups , map ® maps
  plate ® plates , hat ® hats , student ® students
  month ® months, cloth ® cloths . . .
  3. Ñoïc laø / z / khi caùc töø soá ít taän cuøng baèng nguyeân aâm vaø caùc phuï aâm coøn laïi:
  Ex: radio ® radios , taxi ® taxis , key ® keys, tomato ® tomatoes
  apple ® apples , country ® countries, story ® stories
  pen ® pens , shelf ® shelves , leaf ® leaves . . .
  * Ta cuõng coù theå aùp duïng caùch ñoïc naøy ñoái vôùi caùc ñoäng töø ôû thì hieän taïi ngoâi thöù 3 soá ít vaø sôû höõu caùch cuûa danh töø .
  vEXERCISE: Xeáp caùc töø sau vaøo ñuùng coät phaùt aâm:
  chairs, cities, ashtrays, matches, tables, towels, spoons, forks, lorries, weighs, umbrellas, teachers, students, maps, arranges, buses , swims, writes, stops, Pike’s, Alice’s, Tom’s, parents’, rulers, photos, apples, boxes, nurses, sisters,.............

  /iz/ ...................
  [/s/ ..............
  /z/ .............
  [

  ======== v =======
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng năm 2009
 2. dinhvietha25

  dinhvietha25 Guest


  Sửa lại một chút:
  3.Đọc là /z/ khi các từ số ít có tận cùng bằng nguyên âm và các phụ âm còn lại
   
 3. chjken

  chjken Guest


  Ôi cha mẹ ơi khó đọc quá!@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
  Đề nghị đồng chí sửa lại font dùm:-SS
   
 4. traitimvodoi

  traitimvodoi Guest


  nhìn cũng đau mắt rồi còn nói gì là học đc nữa chứa chúa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!