Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HOÁ MẠNH: HCl, H2SO4LOÃNG

Thảo luận trong 'Các hợp chất vô cơ' bắt đầu bởi lehuynhnhathoa@gmail.com, 15 Tháng bảy 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 6,942

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 7,02g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (ở đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn được 7,845g muối khan. Giá trị của V là:
  A. 1,344 lít
  B. 1,232 lít
  C. 1,680 lít
  D. 1,568 lít
  Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Al bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 11,08g muối khan. Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) là:
  A. 0,896 lít
  B. 1,344 lít
  C. 1,568 lít
  D. 2,016 lít
  Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 4 kim loại Mg, Fe, Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 20,74g muối khan. Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) là:
  A. 3,360 lít
  B. 3,136 lít
  C. 3,584 lít
  D. 4,480 lít
  Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,2mol Fe và 0,1mol Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo dung dịch A. A tác dụng với xút dư tạo kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
  A. 23
  B. 31
  C. 32
  D. 33
  Câu 13: Hỗn hợp A gồm : 0,4 mol Fe và các oxít : FeO , Fe2O3 , Fe3O4 (mỗi oxít đều có 0,1mol ). Cho A tác dụng với dd HCl dư được dd B. Cho B tác dụng với NaOH dư¬ , kết tủa thu được nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . m có giá trị là
  A. 80gam
  B. 20gam
  C. 60gam
  D. 40gam
  Câu 14: 13,6g hỗn hợp: Fe , Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đựơc 2,24lít H2 (ở đktc). Dung dịch thu đựơc cho tác dụng với NaOH dư tạo kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn . a có giá trị là
  A. 13gam
  B. 14gam
  C. 15gam
  D. 16gam
  Câu 15: Hoà tan 12,8g hỗn hợp Fe, FeO bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư¬, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị a là:
  A.12g
  B.14g
  C.16g
  D.18g
  Câu 16 : Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3, ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 500ml dd H2SO4 0,1M . Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dd là :
  A. 5,81gam
  B. 5,18gam
  C. 6,18gam
  D. 6,81gam
  Câu 17: Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0,1M . Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dd là :
  A. 3,81gam
  B. 4,81gam
  C. 5,21gam
  D. 4,8gam
  Câu 18 : Cho m gam hỗn hợp gồm Cu , Fe , Al tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng đựơc (m + 31)g muối nitrat .Nếu cho m gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với O2được các oxít CuO, Fe2O3, Al2O3 thì khối lượng m của oxít là :
  A. (m + 31)g
  B. (m + 16)g
  C. (m + 4)g
  D. (m + 48)g
  Câu 19: Cho 29 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thấy sinh ra b lít H2 (đktc) , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đựơc 86,6gam muối khan . Gía trị của b
  A. 6,72 lít
  B. 8,96lít
  C. 3,36lít
  D. 13,44lít
  Câu 20: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg , Zn tác dụng hết với dd HCl được 2,24lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là :
  A. 9,75g
  B. 9,55g
  C. 11,3g
  D. 10,75g
  Câu 21: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu, Zn, Fe tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được dung dịch A. Cô cạn dd A thu đựơc (m + 62)g muối nitrat . Nung hỗn hợp muối khan trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là
  A. (m + 8)g
  B. (m + 16)g
  C. (m + 4)g
  D. (m + 31)g
  Câu 22 : Cho 26 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 8,96lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) số mol HNO3 có trong dd là
  A. 0,4 mol
  B. 0,8mol
  C. 1,2 mol
  D. 0,6 mol
  Câu 23 : Hoà tan hoàn toàn 17,5gam hỗn hợp Mg , Zn , Cu vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ được dd A . Cho dần dần NaOH vào A để thu được kết tủa tối đa , lọc kết tủa đun nóng đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . m có giá trị là :
  A. 20,7
  B. 24
  C. 23,8
  D. 23,9
  Câu 24: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn. Giá trị của a là
  A. 13,6
  B. 17,6
  C. 21,6
  D. 29,6
  Câu 25. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 0,896 lit khí bay ra. Hãy tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch.
  A. 3,78 g
  B. 3,87g
  C. 3,58 g
  D. 3,85 g
  Câu 26 Cho 115 gam hỗn hợp gồm XCO3, Y2CO3, R2CO3tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lit CO2(đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch thu được là
  A. 142g
  B. 121 g
  C. 123 g
  D. 141 g
  Câu 27.(Đề thi TSĐH-Khối A-2007). Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M( vừa đủ). Khối lượng muối sunfat thu được khi cô cạn dung dịch là
  A. 6,81 g
  B. 4,81 g
  C. 3,81g
  D. 5,81 g
  Câu 28 .(Đề thi TSĐH-Khối A-2008). Cho 2,13 gam hỗn hợp X gam hỗn hợp X gồm Mg,Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
  A. 57ml
  B. 75ml
  C. 50ml
  D. 90ml
  Câu 29 (Đề thi TSCĐ-2007). Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam gồm Fe,Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4loãng,thu được 1,344 lit H2 (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A. 9,52g
  B. 10,27g
  C. 8,98g
  D. 7,25g
  Câu 30 Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam một hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hoá trị 2 và 3 trong dd HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (ở đktc). Đem cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan?
  A. 13 g
  B. 15g
  C. 26g
  D. 30g
  Câu 31 Hoà tan hoàn toàn 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 7,84 lit khí X(đktc) và 2,54 gam rắn Y và dd Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thân dd Z thu được lượng muối khan là
  A. 31,45 g
  B. 33,99g
  C. 19,025g
  D. 56,3g
  Câu 32 Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại( đứng trước Hidro trong dãy điện hoá) bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là
  A. 1,71g
  B. 17,1g
  C. 13,55g
  D. 34.2g
  Câu 33 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ba kim loại sắt, nhôm, đồng trong không khí thu được 5,96 gam ba oxít. Hoà tan hết hỗn hợp ba oxít trên trong dung dịch HCl 2M thì V dd HCl cần là:
  A. 0,5lit
  B. 0,7lit
  C. 0,12 lit
  D. 1lit
  Câu 34: Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6gam hỗn hợp A gồm Al,Zn,Mg bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp ba oxít B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dd D. Cô cạn D thu được hỗn hợp muối khan là:
  A. 99,6gam
  B. 49,7gam
  C. 74,7gam
  D. 100,8gam
  Câu 35: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B. cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn. giá trị của a là
  A. 13,6g
  B. 17,6g
  C. 21,6g
  D. 29,6g
   
 2. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest


  [TEX]nCO_2 = \frac{7,845-7,02}{2.53,5-60}[/TEX]

  \Rightarrow V = 1,68

  \Rightarrow C

  [TEX]nH_2=nH_2SO_4=nSO_4^{2-} = \frac{11,08-2,44}{96}[/TEX]

  \Rightarrow V = 2,016

  \Rightarrow D

  Tương tự câu 10

  Chất rắn là [TEX]Fe_2O_3[/TEX]

  \Rightarrow m = 0,1.160 + 160.0,2/2 = 32

  \Rightarrow C

  Tương tự 12

  [TEX]nFe = nH_2[/TEX] \Rightarrow [TEX]nFe_2O_3[/TEX]

  Tương tự 12

  Tương tự 14

  [TEX]nO^{2-} = nSO_4^{2-} = 0,05[/TEX]

  \Rightarrow m = 2,81 + 0,05.(96-16)

  Tương tự 16
   

 3. Câu 9: C
  Câu 10: D
  Dài mà tàn bài đơn giản mà bạn
  _________________________
   
 4. sam_chuoi

  sam_chuoi Guest


  Umbala

  Giúp bạn vài câu đầu. 9. Gọi CT chung 2 muối là M, số mol là a. m tăng=0,825 g=(M+71-M-60)a=11a. Suy ra a=0,075. Suy ra V=1,68--->C. 10.D và 11.C Tương tự. 12. Nung kt trong kk thì ra Fe2O3. 2Fe--->Fe2O3. Suy ra tổng số mol Fe2O3=0,2 suy ra m=32 g-->C. 13.A tương tự. 14. Số mol H2=số mol Fe=0,1. Làm như 2 bài trên--->D.