Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Vật lí » Vật lí lớp 7 » [Vật lí 7] Ôn tập học kì I
Trả lời
  #1  
Cũ 03-12-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,581 lần
Smile [Vật lí 7] Ôn tập học kì I

Nhanh thật đấy! Thời gian trôi qua nhanh quá các mem nhỉ ? Chỉ còn 1, 2 tuần nữa là các mem nhà ta đã bước vào kì thi cuối HKI rồi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn ôn tập HKI, khu vực học tập sẽ phối hợp tạo ra các pic ôn tập ở tất cả các box. Mong góp phần nào đó giúp các bạn làm thật tốt bài kiểm tra cuối học kì I. Nội dung pic ôn tập sẽ gồm:


1. Tổng hợp các dạng bài trong đề kiểm tra.
2. Đề thi do các mod trên diễn đàn biên soạn, tổng hợp.
3. Chữa các bài tập trong đề thi


Chúc các bạn học tập thật tốt với hocmai.vn nhé!

__________________

Thay đổi nội dung bởi: 0973573959thuy, 05-12-2012 lúc 10:24.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến 0973573959thuy với bài viết này:
  #2  
Cũ 03-12-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,581 lần
Smile


I.Các dạng bài tập sẽ có trong đề thi :

1. Giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến : sự truyền ánh sáng, ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (giải thích các hiện tượng xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, hiện tượng Nhật thực - Nguyệt thực ...); định luật phản xạ ánh sáng ; ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng trong đời sống thường ngày, ...

2. Vẽ ảnh ảo của gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi.

3. Xác định vị trí đặt gương phẳng thỏa mãn các điều kiện đề bài cho.

4. Xác định vùng nhìn thấy của các loại gương.

5. Vẽ tia tới, tia phản xạ nếu cho biết điều kiện về góc tới hoặc góc phản xạ hoặc góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ ...

6. Giải thích một số hiện tượng trong thiên nhiên và trong đời sống hàng ngày liên quan đến nguồn âm, độ to của âm, độ cao của âm, tiếng vang, môi trường truyền âm ...

7. Tính tần số dao động của vật dao động khi cho biết một vài điều kiện cần thiết.

8. Ước lượng gần đúng độ to của âm thanh. (muốn làm tốt dạng bài tập này thì các bạn nên học thuộc bảng 2 (Sgk Vật lí 7, T35)

9. Phân biệt vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

10. Tính quãng đường truyền âm, thời gian truyền âm, khoảng cách ngắn nhất từ nguồn âm đến mặt chắn, ... khi biết một vài điều kiện cần thiết. ( muốn làm tốt dạng bài tập này, các bạn nên học thuộc các công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian truyền âm và học thuộc cả vận tốc truyền âm trong các môi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí ở Sgk Vật lí 7, T39.)

11. Nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn phù hợp trong từng trường hợp.


Đây là toàn bộ những dạng bài tập thông dụng trong 2 chương : ÂM HỌC VÀ QUANG HỌC.
Nếu các bạn chăm chỉ ôn tập, chịu khó làm các dạng bài tập mình vừa nêu trên + giải các đề thi mình sẽ post trong các trang sau thì mình đảm bảo rằng các bạn sẽ đạt điểm giỏi môn vật lí 7 trong kì thi cuối học kì I là điều chắc chắn.


Ngoài ra, nếu các bạn có những câu hỏi gì chưa thật hiểu hay còn thắc mắc thì cứ hỏi ngay tại pic này. Mình và các mod + mem box Vật lí sẽ giải thích cho bạn.
__________________

Thay đổi nội dung bởi: 0973573959thuy, 05-12-2012 lúc 10:41.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 6 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến 0973573959thuy với bài viết này:
  #3  
Cũ 05-12-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,581 lần
Smile

II. Một số đề thi tham khảo học kì I môn Vật lí 7 :

Đề 1:


I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)
Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong những câu sau.
Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø
A. maët nöôùc.

B. maët traêng.

C. maûnh giaáy traéng.

D. maët trôøi.
Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng
A. truyền từ moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröng trong suoát khaùc.
B. truyền từ moâi tröôøng ñoàng tính
C. truyền từ moâi tröôøng trong suoát
D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.
Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø
A. lôùn hôn vaät.

B. baèng vaät.

C. nhoû hôn vaät.

D. gaáp ñoâi vaät.
Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø
A. göông phaúng. C. göông caàu loõm.
B. göông caàu loài. D. gương soi.
Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp
A. ít nhaát 1/15 giaây. B. trước 1/15 giaây. C. sau 1/15 giaây. D. baèng 1/15 giaây.
Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
A. bieân ñoä dao ñoäng. B. taàn soá. C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. D. moâi tröôøng.
Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø
A. tang troáng. C. maët troáng.
B. duøi troáng. D. khoâng khí quanh maët troáng .
Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm
A.duøng laøm göông soi trong nhaø. B. duøng laøm thieát bò nung noùng.
C. duøng laøm göông chieáu haäu. D. duøng laøm göông cöùu hoä.
Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
A. không bằng vật. B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.
Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :

A. mieáng xoáp. B. gheá ñeäm muùt. C. gaïch men. D. aùo len.
Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi
A. trái đất bị mặt trăng che khuất. B. không có ánh sáng
C. mặt trăng bị trái đất che khuất. D. mặt trời bị trái đất che khuất.
Caâu 12.Taàn soá laø
A. soá dao ñoäng trong moät giôø. C. soá dao ñoäng trong moät giaây.
B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.
Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø
A.180DB. B.120dB C.130dB D. 60dB.
Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
A. 50Hz B. 2500Hz C. 500Hz D.10.000Hz
Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là
A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.
Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là
A. i’ = 200. B. i’ = 300. C. i’ = 400. D. i’ = 500
Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.
B. taàn soá dao ñoäng.
C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.
D. bieân ñoä dao ñoäng.
Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi
A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng.
B. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.
Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng
A. gương phng B. gương cu loõmC. mt loi gương khaùc D. gương cu li.
Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén
B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến 0973573959thuy với bài viết này:
  #4  
Cũ 05-12-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,581 lần
II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)Caâu2 2 (1,25ñ’)
Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao ?
Caâu2 3 (0.75ñ’)
Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
__________________

Thay đổi nội dung bởi: 0973573959thuy, 05-12-2012 lúc 10:38.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến 0973573959thuy với bài viết này:
  #5  
Cũ 06-12-2012
smilelove_chuotxinh smilelove_chuotxinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-02-2012
Bài viết: 61
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 70
Được cảm ơn 36 lần
II. Một số đề thi tham khảo học kì I môn Vật lí 7 :

Đề 1:I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)


Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong những câu sau.


Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø


A. maët nöôùc.B. maët traêng.C. maûnh giaáy traéng.D. maët trôøi.


Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng


A. truyền từ moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröng trong suoát khaùc.


B. truyền từ moâi tröôøng ñoàng tính


C. truyền từ moâi tröôøng trong suoát


D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.


Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø


A. lôùn hôn vaät.B. baèng vaät.C. nhoû hôn vaät.D. gaáp ñoâi vaät.


Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø


A. göông phaúng. C. göông caàu loõm.


B. göông caàu loài. D. gương soi.


Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp


A. ít nhaát 1/15 giaây(ch ém bừa)
. B. trước 1/15 giaây. C. sau 1/15 giaây. D. baèng 1/15 giaây.


Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo


A. bieân ñoä dao ñoäng.
B. taàn soá. chị không nhớ kĩ nhưng chị nghĩ là phụ thuộc vào tần số dao động
C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. D. moâi tröôøng.


Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø


A. tang troáng. C. maët troáng.


B. duøi troáng. D. khoâng khí quanh maët troáng .--->chém bừa
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến smilelove_chuotxinh với bài viết này:
  #6  
Cũ 06-12-2012
smilelove_chuotxinh smilelove_chuotxinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-02-2012
Bài viết: 61
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 70
Được cảm ơn 36 lần
Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm


A.duøng laøm göông soi trong nhaø. B. duøng laøm thieát bò nung noùng.


C. duøng laøm göông chieáu haäu. D. duøng laøm göông cöùu hoä.


Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo


A. không bằng vật. cái này chắn chắn lên lớp 9 các em học thấu kính sẽ hiểu rõ hơn
B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.


Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :A. mieáng xoáp. B. gheá ñeäm muùt. C. gaïch men. D. aùo len.


Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi


A. trái đất bị mặt trăng che khuất. B. không có ánh sáng


C. mặt trăng bị trái đất che khuất.(chị không chắc lắm có thể là D)
D. mặt trời bị trái đất che khuất.


Caâu 12.Taàn soá laø


A. soá dao ñoäng trong moät giôø. C. soá dao ñoäng trong moät giaây.


B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.


Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø


A.180DB. B.120dB C.130dB D. 60dB. không chắc lắm


Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø


A. 50Hz B. 2500Hz C. 500Hz D.10.000Hz


Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là


A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.


Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là


A. i’ = 200. B. i’ = 300. C. i’ = 400. D. i’ = 500


Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo


A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.


B. taàn soá dao ñoäng.


C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.


D. bieân ñoä dao ñoäng.


Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi


A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng.


B. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.


Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng


A. gương phng B. gương cu loõmC. mt loi gương khaùc D. gương cu li.


Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø


A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén


B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí

Trích:
A,B thực chất là 1
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến smilelove_chuotxinh với bài viết này:
  #7  
Cũ 06-12-2012
smilelove_chuotxinh smilelove_chuotxinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-02-2012
Bài viết: 61
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 70
Được cảm ơn 36 lần
II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)
trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳngCaâu2 2 (1,25ñ’)
Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao ?
những vật có bề mặt gồ ghề , sần sùi thường hấp thụ âm tốt phản xạ âm kém nên trong các rạp hát đặc biệt là phòng hòa nhạc người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi để giảm tiếng vang .
Caâu2 3 (0.75ñ’)
Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
chị quên khá nhiều về phần âm nên không giải thích câu này chính xát bằng tụi em đc
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến smilelove_chuotxinh với bài viết này:
  #8  
Cũ 06-12-2012
chuatroi_2000's Avatar
chuatroi_2000 chuatroi_2000 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 06-08-2012
Đến từ: ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Nhà Nguyễn ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Bài viết: 1,762
Điểm học tập:176
Đã cảm ơn: 935
Được cảm ơn 778 lần
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)
-Hiện tương tia sáng sau khi chiếu tới mặt của gương phẳng bị hắt trở lại theo một hướng xác định , được gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- Tia sáng SI chiếu tới gương gọi là tia tới
-Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi là tia phản xạ.
Câu 2.2 :
Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao
Vì Làm vậy để hấp thụ âm tốt hơn nên giảm tiếng vang. Âm nghe rõ hơn.
Câu 2.3:
Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
Con muỗi vỗ cánh nhiều hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến chuatroi_2000 với bài viết này:
  #9  
Cũ 07-12-2012
nguyensythuan nguyensythuan đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 07-12-2012
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần với 1 bài viết
trả lời đúng

câu 21:tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới,só mấy bạn trả lời tùm lum
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nguyensythuan với bài viết này:
  #10  
Cũ 08-12-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,581 lần
Smile

Chữa đề 1:


I.Traéc nghieäm :

Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø :
D. maët trôøi.

Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng :

D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.

Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø :


C. nhoû hôn vaät.


Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø :
B. göông caàu loài.

Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp :
A. ít nhaát 1/15 giaây.

Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
B. taàn soá.


Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø :
C. maët troáng.


Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm
B. duøng laøm thieát bò nung noùng.


Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo :
A. không bằng vật.
Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :
C. gaïch men.
Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi

C. mặt trăng bị trái đất che khuất.

Caâu 12.Taàn soá laø
C. soá dao ñoäng trong moät giaây.


Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø
C.130dB

Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
C. 500Hz

Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là
B.10cm.

Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc $40^0$ thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là
D. $i’ = 50^0
$
Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo

D. bieân ñoä dao ñoäng.
Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi
A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét.
Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng
B. gương cu loõm
Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí
B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén
__________________

Thay đổi nội dung bởi: 0973573959thuy, 08-12-2012 lúc 11:12.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến 0973573959thuy với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 4. Nhận dạng và sắp xếp các bài toán cơ qui luật
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 4. Nhận dạng và sắp xếp các bài toán cơ qui luật
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng : Bài 1 Bài giảng (Phần 1)
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng : Bài 1 Bài giảng (Phần 1)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 3: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 3)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 3: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 3)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải :  Bài 1: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 1)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 1: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Phan Huy Khải) : Bài 09. Các bái toán về hình vuông
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Phan Huy Khải) : Bài 09. Các bái toán về hình vuông
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi :  Bài 4. Bài giảng (Phần 4)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi : Bài 4. Bài giảng (Phần 4)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi :  Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi : Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng (Phần 1)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng (Phần 1)

Đề thi mới
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá 12 : Đề 01 - 2015
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá 12 : Đề 01 - 2015
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng 12 : Đề số 3
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng 12 : Đề số 3
Thi thử đại học 12 : Đề thi thử Đại học 2014- 2015
Thi thử đại học 12 : Đề thi thử Đại học 2014- 2015
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 03
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 03
PEN-I: môn Sinh học - thầy Nguyễn Thành Công 12 : Đề thi tự luyện số 03
PEN-I: môn Sinh học - thầy Nguyễn Thành Công 12 : Đề thi tự luyện số 03
PEN-I: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
PEN-I: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (TB - TB Khá) 12 : Đề số 4
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (TB - TB Khá) 12 : Đề số 4
Thi thử đại học 12 : Đề tự luyện miễn phí
Thi thử đại học 12 : Đề tự luyện miễn phí
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi 12 : Đề thi tự luyện số 01
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi 12 : Đề thi tự luyện số 01
PEN-I: Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng) 12 : Đề số 2
PEN-I: Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng) 12 : Đề số 2
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.