Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Toán » Toán lớp 7 » Hình học » [Hình 7] 37 bài Toán nâng cao cho học sinh giỏi
Trả lời
  #1  
Cũ 05-02-2012
qwenky's Avatar
qwenky qwenky đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 02-10-2011
Bài viết: 49
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 12
Được cảm ơn 39 lần
Exclamation [Hình 7] 37 bài Toán nâng cao cho học sinh giỏi

Một số đề toán ôn thi toán học sinh giỏi lớp 7.
Bài 1: Trên các cạnh Ox và Oy của góc xOy, lấy các điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác của các góc xOy cắt AB ở C. Chứng minh rằng:
C là trung điểm của AB


Bài 2: Cho tam giác ABC có \widehat{A}=90^0, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK = MB. Chứng minh rằng:
a) KC vuông góc với AC
b) AK // BC

Bài 3: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia đối của AB. Trên tia đối của tia DB lấy điểm N sao cho DN = DB. Trên tia đối của tia EC, lấy điểm M sao cho EM = EC. Chứng minh rằng A là trung điểm của MN.

Bài 4: Cho điểm A nằm trong góc nhọn xOy. Vẽ AH vuông góc với Ox, trên tia đối của tia HA lấy điểm B sao cho HB = HA. Vẽ AK vuông góc với Oy, trên tia đối của tia KA lấy điểm C sao cho KC = KA. Chứng minh rằng:
a) OB = OC.
b) Biết \widehat{xOy}=a, tính \widehat{BOC} .

Bài 5: Tam giác ABC có AC > AB, tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh rằng AD vuông góc với BE.

Bài 6: Cho m là đường trung trực của đoạn thẳng Ab, C là điểm thuộc m. Gọi Cx là tia đối của tia CA, Cn là tia phân giác của góc bCx. Chứng minh rằng Cn vuông góc với m.

Bài 7: Cho hai đoạn thẳng Ab và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Lấy các điểm E trên đoạn thẳng AD, F trên đoạn thẳng BC sao cho AE = BF. Chứng minh rằng ba điểm E, O, F thẳng hàng.

Bài 8: Cho đoạn thẳng AB. Vẽ về hai phía của Ab các đoạn thẳng AC và BD vuông góc với AB sao cho AC = BD. Chứng minh rằng \widehat{ADC}=\widehat{BCD}.

Bài 9: Cho tam giác ABC, kẻ BD vuông góc với AC, kể CE vuông góc với AB. Trên tia đối của tia BD, lấy điểm H sao cho BH = AC. Trên tia đối của tia CE, lấy điểm K sao cho CK = AB. Chứng minh rằng Ah = Ak.

Bài 10: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C có bờ AB, vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia đó lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ là AC, vẽ tia Ay vuông góc với AC, trên tia đó lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng minh rằng:
a) AM=\frac{DE}{2}
b) AM  \perp \ DE

Bài 11: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:
a) BE = CD.
b)  \widehat{KBD}=\widehat{KCE}

Bài 12: Cho tam giác ABC có \widehat{A}=60^0. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D, tia phân giác của góc C cắt AB ở E. Các tia phân giác đó cắt nhau ở I. Chứng minh rằng ID = IE

Bài 13: Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB. Gọi C là một điểm thuộc tia Ax. Đường vuông góc với OC tại O cắt tia By ở D. Chứng minh rằng CD = AC + BD.

Bài 14: Trên cạnh BC của một tam giác ABC, lấy các điểm E và F sao cho BE = CF. Qua E và F, vẽ các đường thẳng song song với BA, chúng cắt cạnh AC theo thứ tự ở G và H. Chứng minh rằng EG + FH = AB.

Bài 15: Cho tam giác ABC có \widehat{A}=90^0, Ab = AC. Qua A vẽ đường thẳng d sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Kẻ BH và Ck vuông góc với d. Chứng minh rằng:
a) AH = CK.
b) HK = BH + CK

Bài 16: Cho tam giác ABC. Vẽ đoạn thẳng AD bằng AD bằng và AD bằng và vuông góc với AB (D và C nằm khác phía đối với AB). Vẽ đoạn thẳng AE bằng và vuông góc với AC (E và B nằm khác phía đối với AC). Vẽ AH vuông góc với BC. Đường thẳng HA cắt DE ở K. Chứng minh rằng DK = DE.

Bài 17: Cho tam giác ABC cân tại A có \widehat{A}<90^0, kẻ BD vuông góc với AC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AD. Chứng minh rằng:
a) DE // BC
b) CE \perp \ AB
Bài 18: Trên cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC, lấy các điểm D và E sao cho BD = BA, CE = CA. Tính \widehat{DAE}
Bài 19: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:
a) Nếu AM= \frac{BC}{2} thì \widehat{A}=90^0 .
b) Nếu AM> \frac{BC}{2} thì \widehat{A}=90^0
c) Nếu AM< \frac{BC}{2} thì  \widehat{A}=90^0

Bài 20: Tam giác ABC có \widehat{B} - \widehat{C}=a. Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD = AB. Tính \widehat{CBD} theo a.

Bài 21: Cho điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mạt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác đều AMC, BMD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AD, CB. Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác đều.

Bài 22: Cho tam giác ABC cân tại A, \widehat{A}=120^0, BC = 6cm. Đường vuông góc với AB tại A cắt BC ở D. Tính độ dài của BD.

Bài 23: Cho tam giác ABC có \widehat{A}=120^0. Trên tia phân giác của góc A, lấy điểm E sao cho AE = AB + AC. Chứng minh rằng tam giác BCE là tam giác đều.

Bài 23: Ở miền trong góc nhọn xOy, vẽ tia Oz sao cho \widehat{xOz}=\frac{1}{2}\widehat{yOz}. Qua điểm A thuộc tia Oy, vẽ AH vuông với Ox, cắt Oz ở B. Trên tia Bz lấy điểm D sao cho BD = OA. Chứng minh rằng tam giác AOD là tam giác cân.

Bài 24: Cho \widehat{xOz}=120^0, Oy là tia phân giác của  \widehat{xOz}, Ot là tia phân giác của góc xOy, M là điểm thuộc miền trong của góc yOz. Vẽ MA Ox, vẽ MB Oy, vẽ MC Ot. Tính độ dài OC theo Ma và MB.

Bài 25: Cho tam giác ABC cân tại A, \widehat{A}=140^0. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, kẻ tia Cx sao cho \widehat{ACx}=110^0. Gọi D là giao điểm của các tia Cx và Ba. Chứng minh rằng AD = BC.

Bài 26: Cho tam giác ABC có các góc nhọn nhỏ hơn 120^0. Vẽ ở phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD, ACE. Gọi M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:
a)  \widehat{BMC}=120^0
b) \widehat{AMB}=120^0

Bài 27: Cho tam giác cân ABC có \widehat{B}=\widehat{C}=50^0. Gọi K là điểm trong tam giác sao cho \widehat{KBC}=10^0 \widehat{KCB}=30^0. Chứng minh rằng tam giác ABK là tam giác cân và tính số đo góc BAK.

Bài 28: Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 3AB. Trên AC lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EC. Chứng minh rằng \widehat{AEB}+\widehat{ACB}=45^0.

Bài 29: Cho tam giác cân ABC có \widehat{A}=100^0, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Chứng minh rằng BC = BD + AD.

Bài 30: Tam giác ABC vuông tại A có BC = 26cm, AB : AC = 5: 12. Tính các độ dài AB, AC.

Bài 31: Tam giác ABC có AB = 16cm, AC = 14cm,\widehat{B} = 60^0. Độ dài BC bằng mấy ?

Bài 32: Cho các số: 5,9,12,13,15,16,20. Hãy chọn ra các bộ ba số là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

Bài 33: Vẽ về một phía của đoạn thẳng AB = 5cm các tia Ax, By vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 5cm. Trên tia By lấy điểm E sao cho BE = 1cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho Ac = 2cm. Góc DCE có là góc vuông hay không?

Bài 34: Cho tam giác ABC cân tại A,\widehat{A}<90^0. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A.

Bài 35: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

Bài 36: Cho \large\Delta ABC vuông cân tại A. Một đường thẳng d bất kì qua A. Kẻ Bh và Ck vuông góc với đường thẳng d. Chứng minh rằng tổn BH^2 + CK^2 có giá trị không đổi.

Bài 37: Cho tam giác Abc vuông tại A (AB > AC). Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia DH ở K. Chứng minh rằng:
a) BA = BH
b) \widehat{DBK} = 45^0
Chúc các bạn luôn thành công trong học tập & sự nghiệp

Thay đổi nội dung bởi: qwenky, 06-02-2012 lúc 10:34.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 05-02-2012
computerscience's Avatar
computerscience computerscience đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 07-01-2012
Đến từ: Thế giới của Pytago
Bài viết: 137
Điểm học tập:33
Đã cảm ơn: 111
Được cảm ơn 125 lần
Bài 1:


Xét \large\Delta AOC \large\Delta BOC ta có :
 OA=OB (gt)
\widehat{AOC}=\widehat{BOC}
OC là cạnh chung
Vậy \large\Delta AOC  = \large\Delta BOC (c-g-c)
\Rightarrow AC=BC
Vậy C là trung điểm của AB


Câu b đề sai. Đề nghị sửa lại.
__________________

Thay đổi nội dung bởi: braga, 05-02-2012 lúc 18:41.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến computerscience với bài viết này:
  #3  
Cũ 05-02-2012
mr_cross_fire's Avatar
mr_cross_fire mr_cross_fire đang ngoại tuyến
Quả bóng vàng
Lớp trưởng
 
Tham gia : 07-08-2011
Đến từ: Vương Quốc SaKuRa
Bài viết: 1,302
Điểm học tập:162
Đã cảm ơn: 809
Được cảm ơn 674 lần
Các bài toán này đều được có trong Sách Nâng cao và Phát triển toán tập I.

Vào đó đọc luôn cũng tiện.
__________________
Kết bạn trên ZING ME: timemnoixa1155

Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến mr_cross_fire với bài viết này:
  #4  
Cũ 05-02-2012
computerscience's Avatar
computerscience computerscience đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 07-01-2012
Đến từ: Thế giới của Pytago
Bài viết: 137
Điểm học tập:33
Đã cảm ơn: 111
Được cảm ơn 125 lần
Bài 2

a) Vì \large\Delta MCK =\large\Delta MAB (c-g-c) nên :
\Rightarrow\widehat{MCK}=\widehat{MAB}
Vậy \widehat{MCK}=90^{o}
Hay : CK\perp AC

b) Vì \large\Delta AMK=\large\Delta CMB (c-g-c) nên :
\Rightarrow \widehat{MKA}=\widehat{MBC}
Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên :
 AK//BC (dpcm)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến computerscience với bài viết này:
  #5  
Cũ 05-02-2012
qwenky's Avatar
qwenky qwenky đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 02-10-2011
Bài viết: 49
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 12
Được cảm ơn 39 lần
Trích:
Nguyên văn bởi mr_cross_fire Xem Bài viết
Các bài toán này đều được có trong Sách Nâng cao và Phát triển toán tập I.

Vào đó đọc luôn cũng tiện.
Đúng rùi, mình post lên cho mọi người cùng tham khảo thui

Thay đổi nội dung bởi: qwenky, 06-02-2012 lúc 10:33.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến qwenky với bài viết này:
  #6  
Cũ 05-02-2012
kingofthemath's Avatar
kingofthemath kingofthemath đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 11-09-2011
Đến từ: B6-82, đường 22B, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần
Bài viết: 104
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 73
Được cảm ơn 76 lần
Bài 2:

a) Xét \DeltaABM và \DeltaCKM có:
MB = MK
MA = MC (M là trung điểm của AC)
\widehat{AMB} = \widehat{CMK} (đối đỉnh)
<=> \DeltaABM = \DeltaCKM (c - g - c)
=> \widehat{MCK} = \widehat{BAM} = 90^{o} (hai góc tương ứng)
<=> đpcm.
b) Xét \DeltaAMK và \DeltaCMB có:
AM = CM (chứng minh trên)
BM = MK
\widehat{AMK} = \widehat{BMC} (đối đỉnh)
<=> \DeltaAMK = \DeltaCMB (c - g - c)
=> \widehat{KAM} = \widehat{BCM} (hai góc tương ứng)
Chúng bằng nhau tại vị trí so le trong <=> đpcm.
__________________
Avartar của tôi: http://me.zing.vn/jpt/photodetail/kingofthemath1st/333702234?from=lb
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến kingofthemath với bài viết này:
  #7  
Cũ 07-02-2012
computerscience's Avatar
computerscience computerscience đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 07-01-2012
Đến từ: Thế giới của Pytago
Bài viết: 137
Điểm học tập:33
Đã cảm ơn: 111
Được cảm ơn 125 lần

Trên tia đối của tia MA lấy một điểm K sao cho MK=MA
Ta dễ dàng có được BK=AC nhờ chứng minh \large\Delta MKB=\large\Delta MAC (c-g-c)
\widehat{ABK}=\widehat{DAE} ( cùng phụ với \widehat{BAC})
\Rightarrow \large\Delta ABK=\large\Delta DAE (c-g-c)
\Rightarrow DE =AK
Vậy  AM=\frac{1}{2}DE (DPCM)
b) Ta có : \widehat{BAK}+\widehat{DAH}=90^{o}
\Rightarrow \widehat{ADH}+\widehat{DAH}=90^{o}
Vậy AH\perp DE
__________________

Thay đổi nội dung bởi: computerscience, 07-02-2012 lúc 17:31.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến computerscience với bài viết này:
  #8  
Cũ 07-02-2012
computerscience's Avatar
computerscience computerscience đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 07-01-2012
Đến từ: Thế giới của Pytago
Bài viết: 137
Điểm học tập:33
Đã cảm ơn: 111
Được cảm ơn 125 lần
Bài 11 :áp dụng trường hợp bằng nhau thứ 2 cạnh góc cạnh là có thể giải được.
Bài 12: đã được giải ở đây http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=161060
__________________

Thay đổi nội dung bởi: computerscience, 07-02-2012 lúc 17:42.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến computerscience với bài viết này:
  #9  
Cũ 07-02-2012
hocmaitoanhoc's Avatar
hocmaitoanhoc hocmaitoanhoc đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 01-11-2011
Bài viết: 59
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 88
Được cảm ơn 76 lần
Bài 18: Ta có:

\triangle ABD cân tại B nên \hat{ADB}=\frac{180^o-\hat{B}}{2}

\triangle AEC cân tại C nên \hat{AEC}=\frac{180^o-\hat{C}}{2}

Do đó \hat{ADB}+\hat{AEC}=\frac{360^o-(\hat{B}+\hat{C})}{2}=135^o

\rightarrow \hat{DAE}=45^o
__________________
TA ĐÃ TRỞ LẠI ........LỢI HẠI GẤP TRĂM LẦN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến hocmaitoanhoc với bài viết này:
  #10  
Cũ 05-03-2013
i_love_u_forever's Avatar
i_love_u_forever i_love_u_forever đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 23-04-2012
Đến từ: sad
Bài viết: 795
Điểm học tập:39
Đã cảm ơn: 1,214
Được cảm ơn 155 lần
Bạn computerscience chú ý cái này nha!

Khi đi chứng minh 1 cạnh này bằng cạnh kia bạn nên chứng minh luôn tam giác nào

bắng tam giác nào (ghi rõ các cạnh, các góc) chứ đừng ghi (vd) Tam giác ABC= tam giác MNP (g-c-g)
Thì có nhiều bạn thắc mắc là tại sao bạn lại dám khẳng định hai tam giác đó bằng nhau

the0 trường hợp (g-c-g) chứ?

P/S: Hai tam giác trên tớ chỉ ví dụ thôi nha!
__________________

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ ==.--»™[°Hắc°]†[°Phong°]†[Bang]™«--==¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)- »° ¤ * (¯` ○ ° ˚ † _ ♥ Gia Tộc WAN ♥ _ † ˚ ° ○ '¯) * ¤ ° «-


- »™ (¯` ◦ ○ ♥ ▒ | ♥ Từ ¤ Hiền ¤ Trang ♥ | ▒ ♥ ○ ◦ ¯) ™


«--- - ╬ ღ ♥ ღ ♥ ° • ° = »Tiểu Thư Gia Trang« = ° • ° ♥ ღ ♥ ღ ╬ -


• • • - ¤ ™ (¯ `† '¯) -» ° ¤ * (¯ `○ ° ˚ † _ ♣ Pé Zen Cute ♣ _ † ˚ ° ○ '¯) * ¤ ° «- (¯` †' ¯) ™ ¤ - • • •

╬ _ ╬ ღ ♣ ღ ♣ ° • ° ─ »Cold Princess« ─ ° • ° ♣ ღ ♣ ღ ╬ _ ╬
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến i_love_u_forever với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 22:04.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng