Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Ngữ Văn lớp 9 » [Văn 9] Đề thi HK1 giúp với!
Trả lời
  #1  
Cũ 26-11-2011
nam1910's Avatar
nam1910 nam1910 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 08-03-2010
Đến từ: TP.HCM
Bài viết: 45
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 38
Được cảm ơn 78 lần
[Văn 9] Đề thi HK1 giúp với!

Các anh chị, mod giúp em mấy đề văn này với. Năm nay phòng cho đề khó quá (Quận 1, TP.HCM).
1/ Em haõy vaøo vai Nguyeãn Hueä hoaëc moät nghóa quaân Taây Sôn keå laïi söï vieäc ñaùnh ñoàn Haø Hoài vaø Ngoïc Hoài trong taùc phaåm Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí.
2/ Em keå moät caâu chuyeän vôùi chuû ñeà:”Nhöõng ngöôøi khoâng chòu thua soá phaän.” (ngöôøi thöïc vieäc thöïc).
3/
Baày chim eùn seõ bay veà
Coù ngöôøi baûo raèng chim seû laø chim thaønh phoá vì chuùng coù theå soáng cuøng vôùi con ngöôøi trong khoâng gian oàn aøo, naùo nhieät. Nhöng söï sinh toàn cuûa chim seû ôû thaønh phoá coù veû cuõng khoâng deã daøng gì.
Chuùng phaûi choïn nhöõng maùi nhaø, nhöõng sôïi daây ñieän giaêng ngang, nhöõng con ñöôøng, nhöõng boùng caây vaø coâng vieân ñeå truù nguï vaø ñeå kieám mieáng aên, nhöõng con chim seû seõ luoân soáng trong sôï haõi. Noãi sôï haõi thöôøng tröïc aáy khieán chuùng luoân traùnh boùng ngöôøi duø ñang soáng chuùng vôùi con ngöôøi.
ÔÛ caùc nhaø haøng ñaëc saûn coù moùn thöïc khaùch thích, ñoù laø moùn chim seû roâti. Muoán coù moät dóa chim seû ro6ti ngon mieäng aáy, ngöôøi ta phaûi laøm thòt caû chuïc con hay hôn theá nöõa vì chim seû coù bao nhieâu thòt ñaâu! Ñeå baét ñöôïc chim seû, phöông phaùp thöôøng aùp duïng laø ñaët baãy. Toâi töøng nhìn thaáy caûnh chim seû bò ñaët baãy, môùi töøng ñaøn ríu rít chuyeàn caønh, thoaùng choác ñaõ trôû thaønh mieáng moài. Coù nhöõng con chim seû thoaùt khoûi baãy, chuùng chuyeàn caønh ngô ngaùc khoâng hieåu vì sao maø mình bò saùt haïi, vôï choàng con caùi phuùt choác lìa baày.
Chuùng khoâng coù moät vuõ khí naøo ñeå choáng laïi con ngöôøi, chæ coù caùch laø chuùng khoâng ñuøa giôõn treân caây, chuùng khoâng ríu rít taïo aâm thanh vui treân phoá ñeå loøng ngöôøi giaûm ñi bao nhieâu noãi buoàn phieàn. Vaø vì theá, coù nhöõng buoåi saùng, baày chim seõ khoâng veà thaønh phoá. Chuùng sôï con phoá roän raøng kia coù nhöõng noãi hieåm nguy rình raäp. Chuùng boû phoá ñi.
*Töø ñoaïn trích trong baøi taïp buùt treân, em haõy töôûng töôïng ñöôïc nghe moät con chim seû keå caâu chuyeän veà cuoäc soáng cuûa mình (duøng ngoâi keå thöù nhaát, ñoùng vai laø con chim seû vaø keå laïi).
Em lỡ đánh câu hỏi trong Word vì nó dài nên dán vào đây nó bị lỗi, anh chị chịu khó copy nó vào Word rồi chuyển định dạng unikey sang VNI Windows và font chử Word thành VNI Times nhé (nếu cần).
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Sắp tới ngày valentine rồi. Có bài này tặng cho các bạn^^.

Thay đổi nội dung bởi: nam1910, 27-11-2011 lúc 17:18.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nam1910 với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá :  Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá : Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá :  Bài 1. Bài giảng (Phần 1)
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá : Bài 1. Bài giảng (Phần 1)
Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 22. Một số bài toán liên quan đến tứ giác (Phần 05)
Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 22. Một số bài toán liên quan đến tứ giác (Phần 05)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 3. Bài giảng (Phần 3)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng (Phần 2)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 4. Nhận dạng và sắp xếp các bài toán cơ qui luật
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 4. Nhận dạng và sắp xếp các bài toán cơ qui luật
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng : Bài 1 Bài giảng (Phần 1)
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng : Bài 1 Bài giảng (Phần 1)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 3: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 3)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 3: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 3)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải :  Bài 1: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 1)
Luyện đề thi vào lớp 6 môn Toán - thầy Trần Hải : Bài 1: Phương pháp nhận dạng giải nhanh tính tổng dãy số (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Phan Huy Khải) : Bài 09. Các bái toán về hình vuông
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Phan Huy Khải) : Bài 09. Các bái toán về hình vuông

Đề thi mới
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (Khá - Giỏi) 12 : Đề số 3
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (Khá - Giỏi) 12 : Đề số 3
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá 12 : Đề 01 - 2015
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-TB -TB Khá 12 : Đề 01 - 2015
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng 12 : Đề số 3
PEN-I: môn Vật lí - thầy Đỗ Ngọc Hà, thầy Phạm Văn Tùng 12 : Đề số 3
Thi thử đại học 12 : Đề thi thử Đại học 2014- 2015
Thi thử đại học 12 : Đề thi thử Đại học 2014- 2015
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 03
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 03
PEN-I: môn Sinh học - thầy Nguyễn Thành Công 12 : Đề thi tự luyện số 03
PEN-I: môn Sinh học - thầy Nguyễn Thành Công 12 : Đề thi tự luyện số 03
PEN-I: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
PEN-I: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (TB - TB Khá) 12 : Đề số 4
PEN-I: môn Vật lí - thầy Bùi Gia Nội (TB - TB Khá) 12 : Đề số 4
Thi thử đại học 12 : Đề tự luyện miễn phí
Thi thử đại học 12 : Đề tự luyện miễn phí
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi 12 : Đề thi tự luyện số 01
PEN-I: môn Hoá học - thầy Vũ Khắc Ngọc-Khá-Giỏi 12 : Đề thi tự luyện số 01
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 00:17.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.