Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Ngữ Văn lớp 9 » [Văn 9] Đề thi HK1 giúp với!
Trả lời
  #1  
Cũ 26-11-2011
nam1910's Avatar
nam1910 nam1910 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 08-03-2010
Đến từ: TP.HCM
Bài viết: 45
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 38
Được cảm ơn 78 lần
[Văn 9] Đề thi HK1 giúp với!

Các anh chị, mod giúp em mấy đề văn này với. Năm nay phòng cho đề khó quá (Quận 1, TP.HCM).
1/ Em haõy vaøo vai Nguyeãn Hueä hoaëc moät nghóa quaân Taây Sôn keå laïi söï vieäc ñaùnh ñoàn Haø Hoài vaø Ngoïc Hoài trong taùc phaåm Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí.
2/ Em keå moät caâu chuyeän vôùi chuû ñeà:”Nhöõng ngöôøi khoâng chòu thua soá phaän.” (ngöôøi thöïc vieäc thöïc).
3/
Baày chim eùn seõ bay veà
Coù ngöôøi baûo raèng chim seû laø chim thaønh phoá vì chuùng coù theå soáng cuøng vôùi con ngöôøi trong khoâng gian oàn aøo, naùo nhieät. Nhöng söï sinh toàn cuûa chim seû ôû thaønh phoá coù veû cuõng khoâng deã daøng gì.
Chuùng phaûi choïn nhöõng maùi nhaø, nhöõng sôïi daây ñieän giaêng ngang, nhöõng con ñöôøng, nhöõng boùng caây vaø coâng vieân ñeå truù nguï vaø ñeå kieám mieáng aên, nhöõng con chim seû seõ luoân soáng trong sôï haõi. Noãi sôï haõi thöôøng tröïc aáy khieán chuùng luoân traùnh boùng ngöôøi duø ñang soáng chuùng vôùi con ngöôøi.
ÔÛ caùc nhaø haøng ñaëc saûn coù moùn thöïc khaùch thích, ñoù laø moùn chim seû roâti. Muoán coù moät dóa chim seû ro6ti ngon mieäng aáy, ngöôøi ta phaûi laøm thòt caû chuïc con hay hôn theá nöõa vì chim seû coù bao nhieâu thòt ñaâu! Ñeå baét ñöôïc chim seû, phöông phaùp thöôøng aùp duïng laø ñaët baãy. Toâi töøng nhìn thaáy caûnh chim seû bò ñaët baãy, môùi töøng ñaøn ríu rít chuyeàn caønh, thoaùng choác ñaõ trôû thaønh mieáng moài. Coù nhöõng con chim seû thoaùt khoûi baãy, chuùng chuyeàn caønh ngô ngaùc khoâng hieåu vì sao maø mình bò saùt haïi, vôï choàng con caùi phuùt choác lìa baày.
Chuùng khoâng coù moät vuõ khí naøo ñeå choáng laïi con ngöôøi, chæ coù caùch laø chuùng khoâng ñuøa giôõn treân caây, chuùng khoâng ríu rít taïo aâm thanh vui treân phoá ñeå loøng ngöôøi giaûm ñi bao nhieâu noãi buoàn phieàn. Vaø vì theá, coù nhöõng buoåi saùng, baày chim seõ khoâng veà thaønh phoá. Chuùng sôï con phoá roän raøng kia coù nhöõng noãi hieåm nguy rình raäp. Chuùng boû phoá ñi.
*Töø ñoaïn trích trong baøi taïp buùt treân, em haõy töôûng töôïng ñöôïc nghe moät con chim seû keå caâu chuyeän veà cuoäc soáng cuûa mình (duøng ngoâi keå thöù nhaát, ñoùng vai laø con chim seû vaø keå laïi).
Em lỡ đánh câu hỏi trong Word vì nó dài nên dán vào đây nó bị lỗi, anh chị chịu khó copy nó vào Word rồi chuyển định dạng unikey sang VNI Windows và font chử Word thành VNI Times nhé (nếu cần).
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Sắp tới ngày valentine rồi. Có bài này tặng cho các bạn^^.

Thay đổi nội dung bởi: nam1910, 27-11-2011 lúc 17:18.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nam1910 với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng : Bài 09. Luyên tập
Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng : Bài 09. Luyên tập
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 09. Hệ phương trình (phần 2)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 09. Hệ phương trình (phần 2)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 3. Dãy số
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 3. Dãy số
Chuyên đề Bất đẳng thức - thầy Trần Phương : Bài 14. Bất đẳng thức Bunhiacốpski (Phần 4)
Chuyên đề Bất đẳng thức - thầy Trần Phương : Bài 14. Bất đẳng thức Bunhiacốpski (Phần 4)
Luyện thi quốc gia PEN-C: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca : Bài 2. Trạng từ và kiến thức liên quan (Phần 2)
Luyện thi quốc gia PEN-C: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca : Bài 2. Trạng từ và kiến thức liên quan (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 1)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 08. Hệ phương trình (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 08. Hệ phương trình (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Trần Phương) : Bài 8. Phương trình vô tỉ (Phần 6)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Trần Phương) : Bài 8. Phương trình vô tỉ (Phần 6)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) :  Bài 61. Luyện tập
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) : Bài 61. Luyện tập

Đề thi mới
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 01
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 01
Vật lí 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Vật lí - Dành cho hoc sinh lớp 12 _ thang 11
Vật lí 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Vật lí - Dành cho hoc sinh lớp 12 _ thang 11
HOCMAI.VN CONTEST 9 : Hocmai.vn Contest 3 (2014.11)
HOCMAI.VN CONTEST 9 : Hocmai.vn Contest 3 (2014.11)
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh tháng 11 - Dành cho học sinh lớp 12
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh tháng 11 - Dành cho học sinh lớp 12
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:08.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.