Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Ngữ Văn lớp 9 » Thể loại văn học khác » [Văn 9] Nghị luận về hiện tượng vứt rác.
Trả lời
  #1  
Cũ 14-04-2011
pepo_kute41 pepo_kute41 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-04-2011
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 29 lần
Smile [Văn 9] Nghị luận về hiện tượng vứt rác.

Đề : một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng.Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng,người ta cũng tiện tay vứt rác xuống.em hãy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
Bài làm
Rác – tác nhân hủy hoại môi trường!
Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều hiện tượng làm ảnh hưởng đến môi trường va đặc biệt là mỹ quan đường phố. Đó chính là hiện tượng vút rác bừa bãi. Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn chặn hiện tượng trên.
Vâng! Quả đúng như vậy,như chúng ta đã biết vứt rác ra nơi công cộng là chính chúng ta đã góp phân làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự sống của con người. những bãi rác chính là đầu mối gây ra các mùi hôi thối, khó chịu. nó còn là ổ dịch truyền nhiễm thông qua nững con côn trùng như hiện tượng bùng nổ dịch cúm gia cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà, vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lí ma họ đã tự ném xác chúng xuống ao, hồ. đó quả là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì lỡ nếu con gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn, do nước từ các ao, hồ này chảy ra sông – nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ gia đình…
Không chỉ vậy, mà việc vứt rác còn ảnh hưởng to lớn đến cảnh quan môi trường như: thành phố Nha Trang là một trong những thành phố đang có tiềm năng du lịch, hiện tại là thời kì mở cửa thu hút nhiều khách du lịch tham quan. Nếu việc vứt rác bừa bãi của chúng ta sẽ khiến cho khách du lịch có cái nhìn không tốt về nơi đây, đặc biệt là người dân đang sinh sống, học tập, làm việc nơi đây. Họ sẽ đánh giá ngay đây là một thành phố kém văn hóa và không có lịch sự. vậy liệu họ còn dám đến đây tham quan nghĩ ngơi nữa không.chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi như vậy và hãy tự trả lời trước những hành động và việc làm của mỉnh. Để xem rẳng việc vứt rác là hành động như thế nào?
Những người vứt rác ra nơi công cộng là những con người thiếu ý thức về việc bảo vệ môi trường, không chỉ do trình đô dân trí của họ thấp mà là do họ mang một căn bệnh khó chữa. họ chỉ biết cái lợi cho riêng mình mà quên đi cái lợi tập thể, cộng đồng. hơn thế nữa họ còn quên cái môi trường mà hằng ngày, hằng giờ họ dang sống và làm việc phải hít thở không khí từ môi trường ấy. họ quả là những con người không có trách nhiệm, đáng bị xã hội lên án và phê phán.
Vậy trước những tình trạng trên chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường. là học sinhđang còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta hãy tự rèn cho mình một ý thức bảo vệ môi trường thật tốt vì môi trường bị ô nhiễm thì mọi người đều phải chịu ảnh hưởng trong đó có cả mình, gia đình và bạn bè. Chúng ta hãy nghĩ thử xem, nếu chúng ta là người vứt rác thì không chỉ chúng ta chịu ảnh hường mà còn là người gây ra hậu quả, việc làm đáng bị xã hội và người đời lên án.vì vậy, chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia, học tập và đề ra những biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ môi trường. như tổ chức các phong trào “ mùa hè xanh”, quét dọn dường phố, làm sạch sân trường,…. Và đề ra những quy định chung như: dổ rác đúng nơi quy định để giữ cho môi trường xanh – sạch – đẹp
Có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng cần có một cuộc sống thật tốt, một môi trường thật trong lành, ở mọi nơi dù trong nhà hay ngoài ngõ, dù trên cạn hay dưới sông dều cần có một môi trường sống tốt đẹp cho chính bản thân mình và còn cho mọi người. đứng trước xu thế hiện nay làm thế nào để vươn ra biển lớn, để hòa nhập với bạn bè bốn phương. Thiết nghĩ cần nhất là một gương mặt, một diện mạo mới của đất nước. một con đường sạch đẹp ở thành phố luôn tạo cho mọi người, nhất là các khách du lịch quốc tế một cảm giác thật thoải mái. Hãy làm cho mình đẹp hơn dưới con mắt cũa mọi người.
Qua đây, cho ta thấy được môi trường rất cần thiết đối với chúng ta, vì vậy chúng ta không nên vứt rác ra đường. đồng thời em muốn gửi tới tất cả mọi người một thông điệp theo tinh thần cao đẹp: “ mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Và hi vọng rằng với việc nhỏ nhoi đó sẽ làm cho đất nước ta đẹp hơn và ngày càng phát triển hơn.
THE END

Trần Thị Phước Hậu lớp 9A1 truong THCS loc hung

Em chú ý viết tiêu đề có dấu nhé.

Thay đổi nội dung bởi: thiensubinhminh123, 14-04-2011 lúc 15:03.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 27-04-2011
pepo_kute41 pepo_kute41 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-04-2011
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 29 lần
Smile cảm nghĩ về mây và sóng

Ñeà:Sau khi ghi laïi caùc cuoäc ñoái thoaïi töôûng töôïng vôùi nhöõng ngöôøi soáng treân “ Maây vaø Soùng” Tagor ñaõ keát thuùc lôøi thuû thæ chaân tình cuûa em beù vôùi meï:
“… nhöng con bieát troø chôi khaùc hay hôn
Con laø soùng vaø meï seõ laø beán bôø kì laï
Con laên,laên,laên maõi roài seõ cöôøi vang vôõ tan loøng meï
Vaø khoâng ai treân theá gian naøy bieát meï con ta ôû choán naøo”
(trích “ Maây vaø soùng” – ngöõ vaên 9, taäp 2.
NXB Giaùo duïc trang 87)
Trình baøy suy nghó vaø caûm nhaän cuûa em veà baøi thô treân.
Coù theå noùi vaên hoïc muoân ñôøi vaãn ñaày aép tình thöông. Vaø nhieäm vuï cuûa noù chính laø ca ngôïi nhöõng tình caûm ñeïp ñeõ trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Chính vì vaäy maø tình maãu töû ñöôïc ñöa vaøo thô ca vaø trôû thaønh chuû ñeà khoâng bao giôø vôi caïn. “ Maây vaø Soùng” laø moät trong soá ñoù. Vôí thi phaùp ñoäc ñaùo thi phaåm ñaõ ngôïi ca tình caûm cuûa ñöùa con daønh cho meï. Söùc gôïi caûm cuûa baøi thô khoâng chæ laø ngheä thuaät ñaëc saéc maø coøn laø chieàu saâu cuûa yù nghóa cuûa moät veû ñeïp chan chöùa tình caûm thieâng lieâng cuûa con ngöôøi.
Baøi thô chính laø lôøi keå cuûa em beù veà tình caûm cuûa em daønh cho meï ngaøy caøng saâu saéc vaø maïnh meõ. Vaø cuõng chính ñeàu naøy ñaõ laøm neân söùc haáp daãn cuûa baøi thô. Baøi thô ñaõ theå hieän tình maãu töû thaät thieâng lieâng vaø saâu saéc laøm sao! Noù giuùp chuùng ta caûm nhaän ñöôïc tình yeâu thöông cuûa meï laø voâ bôø beán. Em beù ñaõ nghó ra troø chôi heát söùc thuù vò. Döïa treân nhöõng thuù vui thaàn tieân maø em vöøa nghe keå ñeå saùng taïo ra troø chôi cho rieâng mình. Ôû ñoù cuõng coù maây vaø traêng, laïi khoâng theå thieáu soùng bieån vaø beán bôø kì laï…. Nhöng ñieàu quyù giaù nhaát trong nhöõng troø chôi cuûa em beù laø coù caû meï nöõa. Vì meï chính laø nguoàn ñoäng löïc ñeå giuùp em coù theå vöôït qua taát caû.
Chính vì vaäy, em beù ñaõ töø choái nieàm vui rieâng cuûa mình ñeå vui cuøng meï, ñoù laø caû moät quaù trình dieãn bieán taâm lí thaät sinh ñoäng vaø thuù vò, ñaëc bieät cho caû hai meï con. Noù giuùp em hieåu saâu saéc raèng nieàm vui cuûa chính mình trôû neân troïn veïn khi coù meï ôû beân vaø ngöôïc laïi. Hai meï con khoâng chæ chôi vôùi maây vaø soùng maø chính hoï ñaõ hoùa thaân vaøo maây vaø soùng:
“… nhöng con bieát troø chôi khaùc hay hôn
Con laø soùng vaø meï seõ laø beán bôø kì laï”
Quaû thaät, ñaây khoâng coøn laø troø chôi bình thöôøng nöõa maø laø troø chôi muoân ñôøi beàn vöõng vaø tröôøng toàn, khoâng bao giôø nhaøm chaùn. Bôûi leõ trong ñoù hình aûnh tuyeät vôøi cuûa hai meï con quaán quyùt beân nhau trong tình yeâu lôùn lao vaø cao caû:
“ Con laên, laên, laên maõi roài seõ cöôøi vang vôõ tan loøng meï”
Ñaây quaû thaät laø ñu aâm cuûa tieáng cöôøi nhö nhöõng gioït pha leâ ngaân maõi trong loøng chuùng ta bôûi nieàm vui baát taän cuûa tình maãu töû thieâng lieâng vaø kì dieäu. Nieàm vui ñoù ñöôïc uû kính nhö chæ cuûa rieâng hai meï con maø ngöôøi khaùc khoâng ai tìm ñöôïc:
“Vaø khoâng ai treân theá gian naøy bieát meï con ta ôû choán naøo”
Moät tình maãu töû thaät thieâng lieâng vaø cao quyù ñaõ hoøa vaøo vuõ truï vaø cuoäc soáng xung quanh. Noù hieän höõu ôû moïi nôi treân theá gian ñeå khaúng ñònh tình yeâu thöông coù söùc maïnh bieán ñoåi khoân löôøng.
Qua caâu chuyeän thaàn tieân giaûn dò ñoù, baøi thô coøn göûi gaém nhieàu yù nghóa saâu saéc. Noù khoâng chæ laø lôøi ca ngôïi tình maãu töû thieâng lieâng maø coøn göûi gaém nhieàu suy ngaãm veà cuoäc soáng. Cuõng nhö nhöõng troø chôi treân maây döôùi soùng, cuoäc soáng coù raát nhieàu caùm doã maø moãi con ngöôøi raát khoù vöôït qua. Nhöng ngöôøi ta hoaøn toaøn coù theå vöôït qua nhöõng thöû thaùch aáy baèng söùc maïnh tình caûm toát ñeïp trong cuoäc ñôøi. Tình meï con laø moät trong nhöõng choã döïa aám aùp nhaát, vöõng chaéc nhaát cuûa con ngöôøi. Noù laø ngoïn löûa khôi nguoàn saùng taïo, noù laøm thaêng hoa veû ñeïp tinh thaàn muoân ñôøi baát dieät cuõa nhaân loaïi.cuõng nhö em beù ñaõ höôùng loøng mình vaøo söï vónh cöûu cuûa tình maãu töû, chuùng ta haõy luoân tin töôûng vaøo söùc maïnh tröôøng toàn cuûa tình caûm con ngöôøi. Nhôø ñoù maø con ngöôøi coù ñuû duõng caûm ñoái maët vôùi moïi caùm doã, moïi thöû thaùch trong cuoäc soáng boän beà gian khoù hoâm nay

Traàn Thò Phöôùc Haäu - 9a1 - THCS Loäc Höng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 06-05-2011
pepo_kute41 pepo_kute41 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-04-2011
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 29 lần
ki niem ve co chu nhiem

Kæ nieäm daùng nhôù veà coâ chuû nhieäm
Kæ nieäm cuõng gioáng nhö nhöõng phím ñaøn – khi chaïm tay vaøo aâm thanh seõ ngaân leân, nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng tuyeät vôøi, maø coù caùi hay, caùi dôõ, caùi muoán nhôù, caùi laïi thích xoùa ñi. Nhöng trong toâi ñeàu laøm toâi nhôù nhaát ñoù chính laø kæ nieäm veà coâ Trinh. Ngöôøi maø daïy cho toâi nhöõng baøi hoïc hay vaø chæ cho toâi bieát soáng nhö theá naøo laø toát.
Toâi vaø caùc baïn nhìn ñoàng hoà vaø cuøng nhau doõi maét ra ngoaøi cöûa lôùp. Nôi daõy haønh lang daøi im aéng, ñeå chôø ñôïi vaø laéng nghe tieáng giaøy goõ nhòp thaåm ñoaùn xem thaày hay coâ trong giôø nhaän lôùp hoâm nay. Boãng laäp töùc coù tieáng böôùc chaân nheï nhaøng treân haønh lang. roài moät tieáng hoâ vang to vaø thaùnh thoaùt cuûa lôùp tröôûng:
- nghieâm
Caû lôùp cuøng ñöùng daäy chaøo coâ vôùi moät tö theá nghieâm trang. Coâ noùi:
- Caùc em ngoài xuoáng. Coâ xin töï giôùi thieäu, coâ teân laø Phan Thò Nhö Trinh, baét ñaàu töø hoâm nay coâ seõ chuû nhieäm caùc em vaø daïy caùc em moân toaùn.
Ngay sau ñoù, moät traøng phaùo tay ngöôõng moä vang leân nhö “ möa raøo thaùng saùu”. Coâ mæm cöôøi vôùi toâi vaø caùc baïn döôùi aùnh maét thaät trìu meán. Chaéc coù leõ vì coâ caûm ñoäng tröôùc “thònh tình” cuûa luõ hoïc troø côõ hoa khoâi ñeán hai phaàn ba lôùp daønh cho coâ. Coù theå noùi lôùp 9a1 cuûa toâi, con gaùi coù truyeàn thoáng maáy muøa thoâng minh, hoïc gioûi.
Ôû ñaây caùc baïn khoâng chæ hoïc gioûi, chöõ vieát ñeïp maø caùc baïn coøn ñeïp ngöôøi toát haïnh kieåm, nhöng chuyeän nghòch ngôïm thì cuõng ñöùng vaøo haøng quaùi chieâu. Cuõng nhö caâu noùi:” nhaát quyû nhì ma, thöù ba hoïc troø”. Chính vì leõ ñoù neân thaày coâ thöông cuõng thöông laém maø dôõ khoùc dôõ cöôøi cuõng nhieàu. Khoâng bieát tröôùc khi vaøo lôùp coâ ñaõ kòp nghieân cöùu lí lòch hoïc troø chöa, maø ngoù boä coâ “bình tónh roài… run” thaáy roõ.
Nhöng khoâng ngôø raèng töø naøo ñeán giôø caùc baïn ñeàu ngoan boãng vaøo hoïc ñöôïc maáy thaùng thì ñaõ gaây ra nhöõng chuyeän phieàn phöùc. Khieán coâ phaûi baän taâm lo laéng nhieàu.
Caùc baïn aáy ñaâu bieát raèng haèng ngaøy coâ phaøi thöùc khuya, daäy sôùm ñeå laøm moïi vieäc, naøo laø lo cho con nhoû, naøo laø thöùc ñeå soaïn nhöõng trang giaùo aùn vaø nghieân cöùu xem nhöõng caùch giaûn baøi baøo thích hôïp deå ñem leân lôùp giaûn cho hoïc troø hieåu vaø tieáp thu thaät roõ raøng. Vì thôøi gian chæ coù 45 phuùt cho moät tieát hoïc. Quaû laø khaù ngaén ñeå chuùng ta coù theå tieáp thu toát. Vì leõ ñoù neân coâ ñaõ tìm ra ñöôïc nhöõng caùch giaûn baøi hay vaø coù hieäu quaû truyeàn ñaït laïi cho chuùng toâi. Coâ mong muoán raèng: taát caû hoïc sinh lôùp9a1 naêm nay ñeàu ñöôïc leân caáp 3 heát.
Coâ Trinh quaû laø moät ngöôøi coâ chuû nhieäm toát. Coâ raát taâm lí ñoái vôùi hoïc sinh. Moãi khi caùc baïn vi phaïm loãi gì ñoù coâ ñeàu ñaén ño caên nhaéc xem phaûi xöû lí nhö theá naøo cho hôïp tình hôïp lí. Coù neân baùo cho phuï huynh bieát hay khoâng? Neáu baùo thì phaûi noùi nhö theá naøo ñeå hoïc troø khoâng bò ba meï daùnh….
Khoâng chæ vaäy, maø trong nhöõng tieát sinh hoaït, coâ thöôøng taän tình daïy baûo nhöõng ñieàu hay, leõ phaûi. Coâ daïy chuùng toâi nhöõng baøi hoïc veà caùch giao tieáp, öùng xöû trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Coâ noùi:” con ngöôøi chuùng ta cuõng nhö laoì hoa sen duø coù soáng trong buøn laày theá naøo ñi chaêng n öõa, thì vaãn phaûi vöôn mình leân ñeå vöôït qua moïi khoù khaên thöû thaùch ñeå soáng toát hôn vaø hoaøn thieän con ngöôøi hôn”. Laø baïn beø soáng trong cuøng moät taäp theå thì caàn neân yeâu thöông vaø giuùp ñôõ laån nhau nhieàu hôn. Khoâng neân phaân chia beø phaùi. Duø coù chuyeän gì ñi chaêng nöõa coâ vaãn luoân ôû caïnh caùc em.
Chính nhöõng ñieàu treân ñaõ laø ñoäng löïc giuùp toâi vaø caùc baïn hoïc taäp ngaøy caøng toát hôn. Chuùng toâi ñaõ döa chi ñoäi cuûa mình thaønh moät trong naêm chi ñoäi xuaát saéc cuûa tröôøng. Vaø nguyeän phaán ñaáu nhö nhöõng gì coâ daïy baûo. Coâ quaû thaät söï laø moät ngöôøi coâ toát. Coâ nhö meï cuûa chuùng toâi vaäy. 31 ñöùa con seõ hoïc taäp thaät toát ñeå khoâng phuï loøng ngöôøi meï kính yeâu naøy. Coâ seõ maõi laø hình töôïng cho chuùng toâi mang theo suoát cuoäc ñôøi.
traàn thò phöôùc haäu- 9a1 -thcs loc hung

Thay đổi nội dung bởi: s0cbay_kut3, 14-06-2011 lúc 20:42.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến pepo_kute41 với bài viết này:
  #4  
Cũ 06-05-2011
la_hai_nb la_hai_nb đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 11-04-2010
Bài viết: 21
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 2 lần
lam'' thi' cung phai? phia. ra chu////////

<FONT size=2>Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập, khoa học kỹ thuật, thiết bị, công nghệ đều có thể nhập khẩu. Duy chỉ có con người với những tác phong vốn có là không thể thay thế.<STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn la_hai_nb vì bài viết này:
  #5  
Cũ 06-05-2011
la_hai_nb la_hai_nb đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 11-04-2010
Bài viết: 21
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 2 lần
rac rac rac

<FONT size=2>Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập, khoa học kỹ thuật, thiết bị, công nghệ đều có thể nhập khẩu. Duy chỉ có con người với những tác phong vốn có là không thể thay thế.<STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 12-06-2011
pepo_kute41 pepo_kute41 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 13-04-2011
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 29 lần
Smile Thế nào là tình bạn đẹp???
“ Ra ñi vöøa gaëp baïn hieàn
Cuõng baèng aên quaû ñaøo tieân treân chuøa.”
Töø coå chí kim, tình baïn laø thöù tình caûm cao ñeïp luoân ñöôïc con ngöôøi traân troïng vaø coá coâng giöõ gìn, boài ñaép. Vaäy theá naøo laø tình baïn ñeïp. Chuùng ta haõy tìm lôøi giaûi ñaùp nheù!!!
Tình baïn laø thöù tình caûm ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa ngöôøi naøy vaø ngöôøi khaùc. Ñoù coù theå laø sôû thích, coâng vieäc hay naêng khieáu baûn thaân…
Tình baïn ñeïp tröôùc heát phaøi laø tình baïn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû söï ñoàng caûm, voâ tö, khoâng vuï lôïi,hay tính toaùn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng ngöôøi baïn ñeán vôùi nhau vì nhöõng yeáu toá khaùch quan: cuøng gioáng nhau veà tính caùch, sôû thích, taâm lí… neân tìm ñeán nhau ñeå seû chia, taâm söï. Tình baïn xuaát phaùt töø söï tính toaùn, vuï lôïi ñoàng nghóa vôùi moät tình baïn cheát. Bôûi vì khi ngöôøi ta ñeán vôùi nhau sau khi tính toaùn xem ñöôïc gì veà nhau thì coù nghóa hoï ñang lôïi duïng moái quan heä cuûa mình vaø vì theá khi moái quan heä lôïi ích maát ñi thì caùi goïi laø tình baïn giöõa hoï cuõng tan thaønh hö aûo.
Trong tình baïn ñeïp, baïn beø ñoái xöû vôùi nhau traân thaønh, thaân aùi , coù thieän yù vaø luoân luoân vò tha, bieát hi sinh cho nhau. Xuaát phaùt töø söï voâ tö khi ñeán vôùi nhau, trong nhöõng haønh ñoäng, cöû chæ cuûa mình nhöõng ngöôøi baïn luaân theå hieän thieän yù, tình thaân aùi ñoái vôùi nhau, mong nhöõng ñieàu toát ñeïp seõ ñeán vôùi baïn cuûa mình. Ñoù coù theå laø moät lôøi khen taëng hay moät caâu ñoäng vieân daønh cho baïn giuùp baïn coù ñoâng löïc ñeå phaán ñaáu. Ñoù cuõng coù theå laø nhöõng yù kieán beânh vöïc baïn tröôùc söï gieøm pha, nghi ngôø sai cuûa nhöõng ngöôøi khaùc,…hôn theá, theå hieän tình caûm cao ñeïp, chaân thaønh coøn coù nhöõng ngöôøi baïn saün saøng hi sinh cho lôïi ích cuûa nhau.
Tuy vaäy, baïn beø khoâng coù nghóa laø a dua theo nhöõng loái xaáu cuûa baïn. Ngöôïc laïi, caàn phaûi bieát ñaáu tranh vôùi nhöõng caùi xaáu cuûa nhau höôùng nhau ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp. Thaáy baïn coù nhöõng caùch öùng xöû thieáu vaên hoùa: noùi naêng thieáu leã ñoä, vaêng tuïc, ñaùnh caõi nhau,… hay coù nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc nhö: huùt thuoác laù, troán tieát, boû hoïc,ñua xe… ngöôøi baïn toát phaûi laø ngöôøi bieát traønh nhöõng sai laàm aáy vaø hôn theá laø ñaáu tranh, khuyeân giaûi giuùp baïn mình söõa chöõa sai laàm
Tình baïn laø moät trong nhöõng thöù tình caûm töï nhieân, thieâng lieâng nhaát cuûa con ngöôøi. Ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi hoïc sinh caøng caàn xaây duïng cho mình moät tình baïn trong saùng, voâ tö vaø cao ñeïp!!!
THE END
Traàn Thò Phöôùc Haäu – lôùp 9a1 – tröôøng THCS Loäc Höng – naêm hoïc 2010 - 2011

Thay đổi nội dung bởi: s0cbay_kut3, 14-06-2011 lúc 20:42.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến pepo_kute41 với bài viết này:
  #7  
Cũ 13-06-2011
crystal.snow crystal.snow đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 06-06-2011
Đến từ: cộng đồng dota Việt Nam (garena.vn)
Bài viết: 20
Đã cảm ơn: 5
Được cảm ơn 3 lần
Trích:
Nguyên văn bởi pepo_kute41 Xem Bài viết“ Ra ñi vöøa gaëp baïn hieàn


Cuõng baèng aên quaû ñaøo tieân treân chuøa.”

Töø coå chí kim, tình baïn laø thöù tình caûm cao ñeïp luoân ñöôïc con ngöôøi traân troïng vaø coá coâng giöõ gìn, boài ñaép. Vaäy theá naøo laø tình baïn ñeïp. Chuùng ta haõy tìm lôøi giaûi ñaùp nheù!!!
Tình baïn laø thöù tình caûm ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa ngöôøi naøy vaø ngöôøi khaùc. Ñoù coù theå laø sôû thích, coâng vieäc hay naêng khieáu baûn thaân…
Tình baïn ñeïp tröôùc heát phaøi laø tình baïn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû söï ñoàng caûm, voâ tö, khoâng vuï lôïi,hay tính toaùn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng ngöôøi baïn ñeán vôùi nhau vì nhöõng yeáu toá khaùch quan: cuøng gioáng nhau veà tính caùch, sôû thích, taâm lí… neân tìm ñeán nhau ñeå seû chia, taâm söï. Tình baïn xuaát phaùt töø söï tính toaùn, vuï lôïi ñoàng nghóa vôùi moät tình baïn cheát. Bôûi vì khi ngöôøi ta ñeán vôùi nhau sau khi tính toaùn xem ñöôïc gì veà nhau thì coù nghóa hoï ñang lôïi duïng moái quan heä cuûa mình vaø vì theá khi moái quan heä lôïi ích maát ñi thì caùi goïi laø tình baïn giöõa hoï cuõng tan thaønh hö aûo.
Trong tình baïn ñeïp, baïn beø ñoái xöû vôùi nhau traân thaønh, thaân aùi , coù thieän yù vaø luoân luoân vò tha, bieát hi sinh cho nhau. Xuaát phaùt töø söï voâ tö khi ñeán vôùi nhau, trong nhöõng haønh ñoäng, cöû chæ cuûa mình nhöõng ngöôøi baïn luaân theå hieän thieän yù, tình thaân aùi ñoái vôùi nhau, mong nhöõng ñieàu toát ñeïp seõ ñeán vôùi baïn cuûa mình. Ñoù coù theå laø moät lôøi khen taëng hay moät caâu ñoäng vieân daønh cho baïn giuùp baïn coù ñoâng löïc ñeå phaán ñaáu. Ñoù cuõng coù theå laø nhöõng yù kieán beânh vöïc baïn tröôùc söï gieøm pha, nghi ngôø sai cuûa nhöõng ngöôøi khaùc,…hôn theá, theå hieän tình caûm cao ñeïp, chaân thaønh coøn coù nhöõng ngöôøi baïn saün saøng hi sinh cho lôïi ích cuûa nhau.
Tuy vaäy, baïn beø khoâng coù nghóa laø a dua theo nhöõng loái xaáu cuûa baïn. Ngöôïc laïi, caàn phaûi bieát ñaáu tranh vôùi nhöõng caùi xaáu cuûa nhau höôùng nhau ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp. Thaáy baïn coù nhöõng caùch öùng xöû thieáu vaên hoùa: noùi naêng thieáu leã ñoä, vaêng tuïc, ñaùnh caõi nhau,… hay coù nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc nhö: huùt thuoác laù, troán tieát, boû hoïc,ñua xe… ngöôøi baïn toát phaûi laø ngöôøi bieát traønh nhöõng sai laàm aáy vaø hôn theá laø ñaáu tranh, khuyeân giaûi giuùp baïn mình söõa chöõa sai laàm
Tình baïn laø moät trong nhöõng thöù tình caûm töï nhieân, thieâng lieâng nhaát cuûa con ngöôøi. Ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi hoïc sinh caøng caàn xaây duïng cho mình moät tình baïn trong saùng, voâ tö vaø cao ñeïp!!!

THE END

Traàn Thò Phöôùc Haäu – lôùp 9a1 – tröôøng THCS Loäc Höng – naêm hoïc 2010 - 2011
giỡn à, chữ này sao đọc, bạn nên sửa lại frond chữ rồi hãy post
__________________
Cửu U âm linh chư thiên Thần Ma
Dĩ ngã huyết khu, phụng vị hy sinh
Tam sanh thất thế vĩnh đọa diêm la
Chỉ vị tình cố, tuy tử bất hối

Si Tình chú
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 20-06-2011
pemyxinh129's Avatar
pemyxinh129 pemyxinh129 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 20-06-2011
Bài viết: 18
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 22 lần
Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu . Ở các quốc gia tiên tiến , vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa . Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp . Đáng buồn thay nước ta có một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng , không giữ gìn vệ sinh đường phố . Việc làm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường .
Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que lem hay một chiếc kẹo , người ta vứt que, vứt giấy xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối , vứt lon , vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần . Tuy vậy , họ vẫn thản nhiên , vô tư không có gì áy náy . Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác . Không chỉ với những nơi công cộng , ở một số khu phố , con đường có đặt bảng khu phố văn hóa nhưng cỏ mọc um tùm tràn lan , rác rưởi ngập đầy khắp lối đi , mùi hôi khó chịu bốc lên suốt ngày . Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch,đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Con người ta còn vô ý thức đến mức mang xác súc vật chết như chó, mèo, chuột, gia cầm như gà, vịt ném xuống hồ ,ao, sông rạch và ra đường.Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng ,cống bị tắt nghẽn.Đáng sợ hơn, ở một số dòng sông những người sống trong những con đò đậu ngay trên sông có những việc làm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ vô tư xả rác trên đò xuống sông, đi tiêu đi tiểu xuống sông rồi ngay lập tức lại lấy nước dưới sông lên tắm gội, giặc giũ thậm chí là nấu nướng. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi.
Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại gây tác hại vô cùng to lớn .Phải chăng dọn dẹp sạch sẽ nhà mình từ phòng khách đến nhà ăn, từ trong nhà ra ngoài vườn là tốt?Còn việc vứt rác bừa bãi, bạ đâu quăng đó cả những nơi công cộng là không cần thiết, không quan tâm không ảnh hưởng gì d9enu61 mình, đến gia đình mình.Điều này, mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại.Bạn nghĩ sao khi một thành phố văn minh,giàu đẹp lại ngập tràn trong biển rác? Người ta vô tư vứt rác xuống sông nhưng họ có nghĩ rằng bao nhiêu người sử dụng nguồn nước này để ăn uống, tắm giặt?Nước không sạch,con người sử dụng, ăn uống, sức khỏe sẽ ra sao? Không có sức khỏe tốt thì lực lượng con người sẽ cống hiến như thế nào cho đất nước khi bước vào thiên niên kỉ mới với nền kinh tế công nghiệp , hiện đại . Không ở đâu xa , ngay trong thành phố của chúng ta – nơi con sông Đồng Nai chảy qua phải chịu bao rác rưởi dơ bẩn . Công viên ven bờ sông là nơi sinh hoạt thể dục thể thao của các cụ ông , cụ bà và cả các thanh thiếu niên trong khu vực . Mọi người đến để thư giãn , hóng mát nhưng nhìn xuống dòng nước ven bờ , nước bẩn theo cống vẫn từng ngày từng giờ ung dung đổ xuống , bao ni lông bị ném xuống trôi bồng bềnh gây phản cảm , mất mĩ quan cả dòng sông . Và sẽ ra sao khi người ngồi trên ghế đá kia có một cuộc hẹn quan trọng ? Bạn thấy đó , chỉ cần có một hành động vô ý thức đó mà gây ảnh hưởng đến công việc của người khác .
Như vậy họ chẳng khác gì tự mình mỉa mai mình , tự đánh mất thể diện mình và cả khu phố . Cỏ mọc um tùm là điều kiện thuận lợi cho sinh sôi nảy nở của loài muỗi . Từ đó phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người .
Và cũng trên những con đường ấy đã xảy ra bao vụ tai nạn giao thông gây đau thương cho nhiều gia đình . Không chỉ có gạch đá bị thải ra đường mà còn có cả xác súc vật nữa . Như đã kể ở trên , xác súc vật bị quăng bừa bãi khắp nơi . Thịt của chúng dần phân hủy kèm theo là một mùi hôi vô cùng khó chịu đối với những người vô tình đi ngang qua . Tệ hại hơn , đứng trước nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lý mà họ đã tự ý ném xác chúng xuống hồ , ao . Đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì nếu lỡ con gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn do nước từ các ao , hồ này sẽ chảy ra sông – nguồn nước sinh hoạt của rất nhiều gai đình . Các quán ăn trên vỉa hè cũng có những hành vi xả rác nghiêm trọng . Những đồ ăn dư thừa hằng ngày vẫn đổ vào các cống thoát nước . Chúng khiến cho cống không thoát được nước . Vào những ngày mưa lớn , do hệ thống cống thoát nước không hoạt động hiệu quả , nước tràn khắp đường phố , cản trở giao thông . Nhiều lúc nước bẩn tràn ngược vào nhà . Nhìn cảnh tượng ấy , em thật bức xúc, xót xa cho một vẻ mĩ quan bị đánh mất .
Thật đáng nguy hiểm khi trẻ em ngày nay lại sa vào hiện tượng vứt rác bừa bãi rất nhiều . Cứ sau giờ chơi là mỗi lớp học lại đầy những vỏ kẹo , vỏ bánh . Điều đó làm phiền lòng rất nhiều thầy cô . Làm sao các thầy , các cô có thể toàn tâm dạy học trong một phòng học toàn rác bẩn như vậy . Và thế là việc học tạm gián đoạn để thu gom rác , dọn vệ sinh lớp . Nếu việc này vẫn xảy ra thường xuyên thì cả lớp sẽ mất bao nhiêu thời gian học tập và thậm chí có thể bị trừ điểm thi đua của lớp . Thật tai hại làm sao !

Ngày hôm nay , vị trí nước ta đã khác đi rất nhiều . Nước ta đã là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO . Và sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC, con người và đất nước Việt Nam ta ngày càng được nhiều người biết đến . Lượng khách nước ngoài đến thăm nước ta ngày càng đông . Mọi người được giới thiệu về nước Việt Nam như là một nước thanh bình, thân thiện . Nhưng khi nhìn thấy những sự việc trên thì liệu họ còn cái nhìn thân thiện về nước ta chăng ? Hay đó là một cách nhìn khác , cái nhìn pha diện về cách sống của người Việt Nam . Có lần em đi trên đường và nhìn thấy một đoàn khách du lịch nước ngoài . Khi đi ngang qua một ngôi trường , nhìn thấy những tờ quảng cáo của các nhóm gia sư bị ném vương vãi đầy rẫy trước cổng trường , họ lắc đầu và đi về phía khác . Vừa đi , những người khách vừa trò chuyện . Và từ xa, em thoáng nghe được một câu nói bằng tiếng Anh của một trong số họ : “ Người Việt Nam là thế sao ?” Chỉ là một lời nói nhưng đối với em sao thật nặng nề , thật xấu hổ . Lúc đó em đã nghĩ rằng phải chi những tờ bướm kia không được phát một cách bừa bãi , cổng trường không còn rác thì chắc những vị khách trên đã không nói như vậy .
Chưa bao giờ , ô nhiễm môi trường đang thực sự là vấn đề lớn của cả nhân loại như ngày nay. Những biến đổi khí hậu và hậu quả khủng khiếp của nó không còn là dự báo nữa mà thành hiện thực ở khắp nơi . Hiện tượng toàn cầu hóa El Nino và trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vẫn diễn ra từng ngày , từng giờ . Điều đáng suy nghĩ là ở chỗ phần lớn , nếu không muốn nói là tất cả những hiện tượng trên đều có nguyên nhân từ con người , từ những hành động bừa bãi mà trong đó có cả việc xả rác và khí thải bừa bãi . Nói cách khác , những tác hại của việc xả rác mà em đã nêu ra như mất vệ sinh , thể hiện hành vi vô văn hóa , gây mất mĩ quan lan truyền dịch bệnh , tốn kém tiền của trong việc thu gom và xử lý , khiến cho người nước ngoài có ấn tượng không tốt … đều có nguyên nhân bắt nguồn từ con người . Đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chĩ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người . Họ sống theo kiểu
“Của mình thì giữ bo bo
Của người thì thả cho bò nó ăn ”
Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn bẩn thì ai bẩn mặc ai . Những nơi công cộng không phải là của mình , vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gianđể đi nhắc nhở từng người một . Không được nhắc nhở , con người ta lại quay về với thói quen trước kia . Nguyên nhân cuối cùng là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt . Họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là vô ý thức , phản văn hóa, văn minh , phá hoại môi trường sống . Bên cạnh đó cũng cần phải nói đến việc giáo dục ý thức giữ gìn , bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức , chưa được tổ chức thường xuyên . Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi , không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân . Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp . Mặt khác , nếu so với các nước trên thế giới thì việc xử phạt những người vô ý thức cũng chưa thật nghiêm túc. Ví dụ như ở nước Singapo, chỉ cần ném một mẩu giấy ra đường là đã bị phạt tiền rất nặng . Tùy vào mức độ sai phạm mà người vi phạm có thể bị đánh giữa đường . Còn ở Việt Nam thì sao ? Những người vô ý thức vẫn ung dung như không có gì xảy ra vì hình thức xử phạt ở nước ta quá dễ dãi , nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe .
Đất nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực , đời sống người dân ngày càng được nâng cao cách nghĩ . Lối sống của mỗi người ngày càng văn minh , tiến độ ứng xử có văn hóa . Đặc biệt là trong yêu cầu của cuộc sống ngày nay , đường phố xanh – sạch – đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp . Điều đó khiến mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người khác . Nhận thức cùa người dân đa phần đã tích cực hơn . Mỗi nhà đều phải gom rác sinh hoạt để đúng chỗ để các cô chú công nhân vệ sinh đem vận chuyển đến nơi quy định để xử lý . Những việc làm đó thật đáng biểu dương vì không những giữ vệ sinh giữ sức khỏe cho cá nhân một người một gia đình mà còn cho cả cộng đồng . Các bạn thấy đó tuy có nhiều người vô ý thức xả rác bừa bãi nhưng tồn tại song song với những con người này là số lớn những con người có ý thức vệ sinh rất tốt . Một nhóm bạn trẻ ở thành phố biển nhân ngày nghỉ hè rảnh rỗi đã cùng nhau nhặt rác ở khắp bãi biển , một bà lão lớn tuổi vẫn ngày ngày nhặt những mảnh chai trên cát , làm giảm đi sự nguy hiểm cho những người vui chơi trên biển. Đó là những việc làm tốt đẹp đáng cho ta noi theo . Còn những người vô ý thức kia đã đến lúc suy nghĩ lại . Hãy làm việc gì đó trước khi quá muộn . Nạn vứt rác bừa bãi có thể được khắc phục dựa trên sự cố gắng của mỗi người và toàn xã hội . Ngay từ bây giờ , ta cần kêu gọi ý thức giữ gìn vệ sinh của mỗi người . Bằng nhiểu hình thức như áp phích, panô ,các chương trình tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình , những thông điệp cơ bản về ý thức bảo vệ môi trường sẽ được truyền đến tận tai , tận mắt của mỗi người góp phần nâng cao ý thức của người dân . Hơn nữa , đối với những người ương bướng , cố tình vi phạm cần phải bị xử phạt thích đáng . Không thể nhẹ tay với những con người vô ý thức , tàn phá môi trường nghiêm trọng vì nếu quá dễ dãi với họ thì sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được tình trạng trên . Nếu như thực hiện được những việc làm trên thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao . Và có lẽ ở nước ta cũng không xảy ra chuyện vớt trên sáu tấn rác mỗi ngày ở một con kênh hay những cái lắc đầu chê trách của du khách nước ngoài .
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 9 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến pemyxinh129 với bài viết này:
  #9  
Cũ 20-06-2011
cunbong_ns's Avatar
cunbong_ns cunbong_ns đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 17-05-2011
Bài viết: 24
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 9 lần
Ba nguyên nhân:
người vứt rác vô ý thức.
-Người quản lý vô trách nhiệm.
-Người nhặt rác không được tôn trọng.
Một hậu quả: mảnh đất nghìn đời cha ông để lại đang trở thành bãi rác.
Biện pháp giải quyết:giáo dục ý thức xã hội,thay đổi người quản lý,vinh danh giúp đỡ người nhặt rác.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến cunbong_ns với bài viết này:
  #10  
Cũ 20-06-2011
pe_ju_uc's Avatar
pe_ju_uc pe_ju_uc đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 25-04-2011
Đến từ: [N]ghĩa...[Đ]ịa...
Bài viết: 192
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 40
Được cảm ơn 70 lần
Trích:
Nguyên văn bởi cunbong_ns Xem Bài viết
Ba nguyên nhân:
người vứt rác vô ý thức.
-Người quản lý vô trách nhiệm.
-Người nhặt rác không được tôn trọng.
Một hậu quả: mảnh đất nghìn đời cha ông để lại đang trở thành bãi rác.
Biện pháp giải quyết:giáo dục ý thức xã hội,thay đổi người quản lý,vinh danh giúp đỡ người nhặt rác.
pé nghĩ cần phải có thêm một phần nữa. Đó là phần tình hình thực trạng hiện nay của môi trường.
__________________
Đố Ai Định Nghĩa Được Chữ YÊU

Có Khó Gì Đâu 1 Buổi Chiều

Kề Dao Vào Cổ:YÊU hay Chết

Gật Đầu Cái Rụp Thế Là YÊU


(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ pÉ Úc :¤..•´¨`»

(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸ )

Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn pe_ju_uc vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 13:27.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng