Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại khóa » Tin học - Máy tính » Học lập trình » Các câu lệnh while do
Trả lời
  #1  
Cũ 11-04-2011
ochuotqb's Avatar
ochuotqb ochuotqb đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 05-04-2011
Đến từ: horizon of life
Bài viết: 166
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 30
Được cảm ơn 76 lần
Unhappy Các câu lệnh while do

Bài 7 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó in ra màn hình các số khác nhau .
Bài 8 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần .
Không sử dụng mảng chỉ sử dung ( while do, for to do.)

giúp em hai bài này với... và nếu có bài tập pascal phần while do và for do thì send em với
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 11-04-2011
may_vina may_vina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 11-04-2011
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
hi lâu ko học pascal nên quên nhiều rồi, ngày trước học ở trường thấy say mê lắm, bài nào cũng phải làm bằng đc!


-------------------
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] | [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] - [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] - [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] - [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.] - [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
__________________
dịchvụseo.com |www.thaoluanseo.com | www.vanphongluatsu.com.vn | www.thamtutuvietnam.com.vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 11-04-2011
thanks_to_you's Avatar
thanks_to_you thanks_to_you đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 23-12-2008
Đến từ: The Earth.
Bài viết: 447
Đã cảm ơn: 36
Được cảm ơn 188 lần
Trích:
Nguyên văn bởi ochuotqb Xem Bài viết
Bài 7 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó in ra màn hình các số khác nhau .
Bài 8 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần .
Không sử dụng mảng chỉ sử dung ( while do, for to do.)

giúp em hai bài này với... và nếu có bài tập pascal phần while do và for do thì send em với
Cả 2 bài đều có thể dùng string thay thế cho mảng...
__________________
Nội quy Diendan.hocmai.vn - Vui lòng đọc kĩ trước khi post bài...
Trích:
Nguyên văn bởi Diendan.hocmai.vn
http://diendan.hocmai.vn/announcement.php?f=150&a=18

I'M BACK!

>>> Gửi file log máy tính đoán bệnh...
Trích:
Nguyên văn bởi Thks2u
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=122772
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 11-05-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 166
Đã cảm ơn: 95
Được cảm ơn 15 lần
7)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer;
i , j , n : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write ('A[', i , ']= ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
Writeln (' Cac so khac nhau la : ') ; Writeln ( A[1] ) ;
i := 2 ;
While i <= N Do
Begin
j := 1 ;
While ( j < i ) and ( A[j] <> A[i] ) Do inc(j) ;
If j = i Then Writeln( A[i] ) ;
i :=i + 1 ;
End ;
Readln ;
END .
8)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer ;
i , j , n , T : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
Writeln (' Nhap day so : ') ;
For i := 1 To N Do
Begin
Write('A[', i ,'] = ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
i := 1 ;
While (i <= n-1) Do
Begin
j := i+1;
While j<=n do
Begin
If A[j] < A[i] then
Begin
T := A[j];
A[j ] := A[i];
A[i] := T ;
End ;
j := j + 1;
End ;
i := i + 1;
End ;
Writeln(' Day sau khi sap xep : ') ;
For i := 1 To N Do Write(A[i] : 4) ;
Readln ;
END .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 11-05-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 166
Đã cảm ơn: 95
Được cảm ơn 15 lần
1 số bài tâp về VÒNG LẶP XÁC ĐỊNH VÀ KHÔNG XÁC ĐỊNH (For - While – Repeat) - Có Đáp Án
1.Sử dụng lệnh For
Bài 1 :Lập trình tính tích các số tự nhiên từ 1 tới 10 .

Bài 2 :Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của các kí tự thuộc bảng chữ cái trong 50 lần gõ kí tự bằng bàn phím (không phân biệt a với A, b với B …, dùng hàm Upcase để chuyển đổi chữ thường với chữ hoa) .

Bài 3 :Cho số tự nhiên n , hãy lập trình để tính các tổng sau :
a. 1 + ½^2 + 1/3^2 + … + 1/n^2 b. 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!

Bài 4 :Tính giá trị của biểu thức sau :
( 1 + 1/1^2 ) ( 1 + ½^2 ) … ( 1 + 1/n^2 )
1)
Var i : Byte ; (* chỉ số chạy *)
p : word ; (* tích số *)

BEGIN
p := 1; (* cho giá trị ban đầu của tích *)
For i := 1 to 10 Do (* cho i chạy từ 1 tới 10 *)
p := p * i ; (* lần lượt nhân i với p *)
Write (' 1 * 2 * ... * 10 = ', p ) ;
Readln ;
END .

2)

Uses Crt ;
Var a : Array[ 'A'..'Z' ] of integer; (* mảng bộ đếm *)
ch : char ; (* biến nhập kí tự *)
i : byte ; (* chỉ số của lần gõ phím *)

BEGIN
Clrscr ;
For ch :='A' to 'Z' Do a[ch] := 0 ; (* xả bộ đếm *)
Writeln (' Go phim 50 lan ') ;
For i := 1 To 50 Do (* thực hiện 100 lần *)
Begin
ch :=Readkey ; (* nhập kí tự vào Ch không cần gõ Enter *)
ch := Upcase(ch) ; (* Đỗi chữ thường thành chữ hoa *)
a[ch] := a[ch] + 1 ;
End;
Writeln (' So lan xuat hien cac ki tu la :') ;
For ch :='A' to 'Z' do (* Kiểm tra bộ đếm từ 'A' tới 'Z' *)
If a[ch] > 0 Then (* Nếu Ch có xuất hiện *)
Writeln (ch , a[ch] : 4 , ' lan . ') ; (* Viết ra màn hình kí tự và
số lần xuất hiện *)
Readln ;
END .
3)a)
Var n , i : Word ;
S : Real ;

BEGIN
Write (' Nhap n : ') ; Readln (n) ;
S := 0 ;
For i := 1 To n Do
S := S + 1 / sqr(i) ;
Writeln (' S = ', S:0:2) ;
Readln ;
END .
b)
Var n , i , j , p : Word ;
S : Real ;
BEGIN
Write (' Nhap n : ') ; Readln(n) ;
p := 1 ;
s := 0 ;
For i :=1 To n Do
Begin
p := p * i ; (* tính i *)
S := S + 1 / p ;
End ;
Writeln (' S = ', S:0:2) ;
Readln ;
END .
4)
Var i , n : Byte ;
p : Real ;
Begin
Write(' Nhap n : ') ; Readln (n) ;
p := 1 ;
For i := 1 To n Do p := p * ( 1 + 1/sqr(i) ) ;
Writeln(' p = ', p:10:5 ) ;
Readln ;
END .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 11-05-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 166
Đã cảm ơn: 95
Được cảm ơn 15 lần
2.Sử dụng lệnh While
Bài 5 :Lập trình tính tổng :
A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
ở đây n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím .

Bài 6 :Tính hàm lũy thừa a^n , ở đây a thực và n tự nhiên được nhập vào từ bàn phím

Bài 7 :Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó in ra màn hình các số khác nhau .

Bài 8 :Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần .
5)
Uses Crt ;
Var i , n : Integer ;
tong: Real ;
BEGIN
Clrscr ;
Write (' Cho so tu nhien n : ') ; Readln (n) ;
tong :=0 ;
i :=1 ;
While i <= n Do
Begin
tong := tong + 1/i ;
i := i + 1 ;
End ;
Writeln (' Tong can tim la : ', tong:12:6 ) ;
Readln ;
END .
6)
Uses Crt ;
Var i , n : Integer ;
a , giatri : Real ;

BEGIN
Clrscr ;
Write (' Cho so a : ') ; Readln(a) ;
Write (' Cho so mu n : ') ; Readln(n) ;
i := 1 ;
giatri := 1 ;
While i <= n Do
Begin
giatri := giatri * a ;
i:= i+1 ;
End ;
Writeln(' a mu n bang : ', giatri ) ;
Readln ;
END .
7)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer;
i , j , n : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write ('A[', i , ']= ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
Writeln (' Cac so khac nhau la : ') ; Writeln ( A[1] ) ;
i := 2 ;
While i <= N Do
Begin
j := 1 ;
While ( j < i ) and ( A[j] <> A[i] ) Do inc(j) ;
If j = i Then Writeln( A[i] ) ;
i :=i + 1 ;
End ;
Readln ;
END .
8)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer ;
i , j , n , T : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
Writeln (' Nhap day so : ') ;
For i := 1 To N Do
Begin
Write('A[', i ,'] = ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
i := 1 ;
While (i <= n-1) Do
Begin
j := i+1;
While j<=n do
Begin
If A[j] < A[i] then
Begin
T := A[j];
A[j ] := A[i];
A[i] := T ;
End ;
j := j + 1;
End ;
i := i + 1;
End ;
Writeln(' Day sau khi sap xep : ') ;
For i := 1 To N Do Write(A[i] : 4) ;
Readln ;
END .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 11-05-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 166
Đã cảm ơn: 95
Được cảm ơn 15 lần
3.Sử dụng lệnh Repeat
Bài 9 :Cho một dãy số được nhập từ bàn phím . Hãy viết chương trình nhập một số a rồi liệt kê tất cả các phần tử trong dãy lớn hơn a.

Bài 10 :Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 50 số rồi in ra màn hình các số trùng nhau của dãy .

Bài 11 :Bạn có 1000 đ đem gửi ngân hàng với lãi suất 8%/tháng . Sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào để tính lãi suất tháng sau . Bạn muốn để dành cho đến khi số tiền tăng lên là x . Vậy phải để trong bao lâu
9)
Uses Crt ;
Var b : Array[1..100] Of Real;
a : Real ;
n , i : Byte ;

BEGIN
Clrscr ;
Write ('Nhap do dai cua day so : ') ; Readln(n) ;
Writeln (' Nhap cac phan tu cua day : ') ;
For i := 1 To n Do
Begin
Write (' b[', i ,'] = ') ; Readln( b[i] ) ;
End ;
Write (' Nhap so thuc a : ') ; Readln(a) ;
Writeln (' Cac phan tu lon hon a cua day : ') ;
i:=1;
Repeat
If ( b[i] > a ) Then Writeln (' b[', i ,'] = ', b[i]:8:2 ) ;
inc(i) ;
Until i > n ;
Readln ;
END .
10)
Uses crt ;
Var a , b : Array[1..50] Of Integer ;
n , m , i , j , k : Byte ;
trung : Boolean ;

BEGIN
Clrscr ;
Write (' Nhap do dai cua day so nguyen : ') ; Readln(n) ;
Writeln (' Nhap cac phan tu cua day : ') ;
For i := 1 To N do
Begin
Write (' a[', i ,'] = ') ; Readln( a[i] ) ;
End ;
i := 1 ; m := 0 ;
Repeat
trung := false ;
j := i + 1;
Repeat
If ( j <= n ) and ( a[i] = a[j] ) Then trung := true ; inc (j) ;
Until trung or ( j > n ) ;
If trung Then
Begin
m := m + 1;
b[m] := a[i] ; writeln ( b[m] : 4 ) ;
End ;
inc(i) ;
Until i > n ;
If m > 1 Then
Begin
i := 1 ;
Repeat
j := i + 1 ;
Repeat
trung := false ;
If b[i] = b[j] Then trung := true ;
If trung Then
Begin
If j < m Then
For k := j To m - 1 Do b[k] := b[k + 1] ;
m := m - 1 ;
dec ( j ) ;
End ;
inc ( j ) ;
Until j > m ;
inc ( i ) ;
Until i > m ;
End ;
If m > 0 Then
For k := 1 To m Do Write ( b[k] : 4 ) ;
Readln ;
END .
11)
uses crt ;
var
thang : Byte ;
tien , lai , x : Real ;

BEGIN
clrscr ;
writeln (' Chuong trinh tinh thoi gian rut tien lai ') ;
write (' So tien lai muon rut ra : ') ; readln(x) ;
tien := 1000 ;
thang :=1 ;
repeat
lai := tien * 8 / 100 ;
tien := tien + lai ;
thang := thang + 1 ;
until tien >= x ;
writeln (' Ban phai gui tien trong ', thang div 12 , ' nam ',
thang mod 12 ,' thang .') ;
writeln (' Khi do so tien ban rut ra duoc la ', tien:12:2 ,' dong .') ;
readln ;
END .
12)
Uses crt ;
Var a : Array [1..100] Of Integer ;
n , i : Byte ;
d : integer ;
BEGIN
Clrscr ;
Writeln (' Tim USCLN cua N so :') ;
Write (' Nhap so N : ') ; Readln(n) ;
Writeln ('Nhap ', N ,' so : ') ;
For i := 1 To n Do
Begin
Write(' So thu ', i ,' = ') ; Readln( a[i] ) ;
End ;
For i := 1 To n-1 Do
Repeat
d := a[i] ;
a[i] := a[ i+1 ] mod a[i] ;
a[i+1] := d ;
Until a[i] = 0 ;
Writeln (' USCLN cua ', N ,' so la : ', a[n] ) ;
Readln ;
END .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 11-05-2011
wind_naruto's Avatar
wind_naruto wind_naruto đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 31-08-2010
Đến từ: UChiha Clan
Bài viết: 111
Đã cảm ơn: 29
Được cảm ơn 29 lần
Trích:
Nguyên văn bởi auauau97 Xem Bài viết
7)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer;
i , j , n : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write ('A[', i , ']= ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
Writeln (' Cac so khac nhau la : ') ; Writeln ( A[1] ) ;
i := 2 ;
While i <= N Do
Begin
j := 1 ;
While ( j < i ) and ( A[j] <> A[i] ) Do inc(j) ;
If j = i Then Writeln( A[i] ) ;
i :=i + 1 ;
End ;
Readln ;
END .
8)
Uses Crt;
Var A : Array [1..100] Of Integer ;
i , j , n , T : Integer ;

BEGIN
Clrscr ;
Write(' Do dai cua day so N = ') ; Readln (N) ;
Writeln (' Nhap day so : ') ;
For i := 1 To N Do
Begin
Write('A[', i ,'] = ') ; Readln ( A[i] ) ;
End ;
i := 1 ;
While (i <= n-1) Do
Begin
j := i+1;
While j<=n do
Begin
If A[j] < A[i] then
Begin
T := A[j];
A[j ] := A[i];
A[i] := T ;
End ;
j := j + 1;
End ;
i := i + 1;
End ;
Writeln(' Day sau khi sap xep : ') ;
For i := 1 To N Do Write(A[i] : 4) ;
Readln ;
END .
Mình thấy bài này chuyển thành string của bạn thanks_to_youthì hay hơn và có lẽ là ngắn hơn sau đó lại quay trở lại bài vừa nãy mình làm ở chủ để vừa nãy đó
__________________
Có nhiều thứ tao không thích nhưng cũng có nhiều thứ tao không thật sự thích
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 12-05-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 166
Đã cảm ơn: 95
Được cảm ơn 15 lần
Chủ đề nãy cuả bạn là chủ đề nào vậy, bạn thử trích dẫn ra cho mọi người dễ xem.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 12-05-2011
wind_naruto's Avatar
wind_naruto wind_naruto đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 31-08-2010
Đến từ: UChiha Clan
Bài viết: 111
Đã cảm ơn: 29
Được cảm ơn 29 lần
Trích:
Nguyên văn bởi auauau97 Xem Bài viết
Chủ đề nãy cuả bạn là chủ đề nào vậy, bạn thử trích dẫn ra cho mọi người dễ xem.
Chắc là đây nè: [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
__________________
Có nhiều thứ tao không thích nhưng cũng có nhiều thứ tao không thật sự thích
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn wind_naruto vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) :  Phương pháp giải bài tập điện phân (Phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) : Phương pháp giải bài tập điện phân (Phần 1)
Ôn luyện Vật lí lớp 7 : Bài 1. Nguồn âm
Ôn luyện Vật lí lớp 7 : Bài 1. Nguồn âm
Hình học tổ hợp - Thầy Phan Huy Khải : Bài 14. Nguyên lí cực hạn trong các bài toán về điểm, đường thẳng, mặt phẳng
Hình học tổ hợp - Thầy Phan Huy Khải : Bài 14. Nguyên lí cực hạn trong các bài toán về điểm, đường thẳng, mặt phẳng
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương : Bài 8: Unit 8 (The story of my village)
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương : Bài 8: Unit 8 (The story of my village)
Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương : Bài 1. Định nghĩa không gian vec-tơ
Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương : Bài 1. Định nghĩa không gian vec-tơ
Toán cơ bản lớp 6 : Bài 7.Ôn tập
Toán cơ bản lớp 6 : Bài 7.Ôn tập
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 2. Các bài toán liên quan đến đường cao, trực tâm
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 2. Các bài toán liên quan đến đường cao, trực tâm
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 6. Chữa bài tập 4 +5
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 6. Chữa bài tập 4 +5
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 4. Các bài toán liên quan đến đường trung trực
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 4. Các bài toán liên quan đến đường trung trực
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 3. Chữa bài tập 1 + 2
Chuyên đề Hình học giải tích - Thầy Lưu Huy Thưởng : Bài 3. Chữa bài tập 1 + 2

Đề thi mới
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 12
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 12
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Toán 11 : Chương 2. Tổ hợp và xác suất
Toán 11 : Chương 2. Tổ hợp và xác suất
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Pronunciation test
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Pronunciation test
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.08
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.08
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:46.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.